Sociaal domein

Thema Vastgoed Sociaal Domein

Realisatie van het beleid

Bouw en ontwikkeling IKC's

IKC Zevenhoven
Het IKC 7hoven is in mei 2021 in gebruik genomen. De kinderen van basisschool De Diamant en Stichting Kinderopvang Liemeer gaan met veel plezier naar school en opvang in dit gebouw. Het gebouw heeft ook een multifunctionele ruimte die te huur is voor derden, en een afhaalpunt voor de bibliotheek. Daarnaast werken De Diamant en SKL inhoudelijk samen aan onder meer een doorgaande leerlijn voor 0-13 jaar, met Kinderopvang De Ark, die elders in Zevenhoven is gevestigd.

IKC De Vaart
Nadat circa 500 leerlingen reeds bij de start van het nieuwe schooljaar het IKC De Vaart in gebruik namen, is het IKC De Vaart op zaterdag 2 oktober 2021 officieel geopend. Het IKC huisvest ook twee kinderopvangorganisaties met opvang voor 0-4 jaar, en buitenschoolse opvang voor de leerlingen van de basisschool. Daarnaast is het Centrum voor Jeugd en Gezin inclusief consultatiebureaufunctie gevestigd in het IKC. Ook de leden van de sportverenigingen, die voorheen in De Vlinder hun sport beoefenden, sporten nu in de nieuwe, half verdiept aangelegde sporthal. Ook is een mooie nieuwe vestiging van Bibliotheek Rijn en Venen in het IKC in gebruik genomen. Inwoners
van Ter Aar kunnen elkaar ontmoeten met een hapje en drankje in het horecagedeelte van het IKC of een van de multifunctionele ruimtes huren, zoals een vergaderzaal of theaterzaal voor lezingen/bijeenkomsten.

IKC Langeraar en Papenveer
In maart 2021 heeft de gemeenteraad een locatie gekozen voor het nieuwe IKC, namelijk de huidige locatie van basisschool Aeresteijn. Eind 2021 heeft de gemeente met de kernpartners basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer een stedenbouwkundig kader voor het IKC en de directe omgeving afgerond, waarbij ook de verbinding met het centrum van Langeraar wordt gelegd. In dit proces zijn maatschappelijke organisaties, verenigingen en direct omwonenden betrokken. Verder heeft de gemeente Denk Mee Nieuwkoop ingezet om bij alle inwoners van Langeraar en Papenveer ideeën en reacties op te halen. Het stedenbouwkundig kader wordt begin 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.

IKC Nieuwveen
In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met een procesvoorstel voor het kiezen van een locatie voor het IKC Nieuwveen. Er zijn vier mogelijke locaties, te weten de huidige twee schoollocaties van De Veenvogel, een locatie op De Verwondering en een locatie bij voetbalvereniging Nicolaas Boys en Stichting Nicolaas Hoeve. Naast de keuze voor een locatie wordt ook gekeken of en welke andere maatschappelijke voorzieningen geclusterd zouden kunnen worden rond het IKC. Dit keuzeproces wordt doorlopen in het schooljaar 2021/22. Uitgebreide participatie en een maatschappelijke kosten baten analyse maken onderdeel uit van het proces.

IKC Woerdense Verlaat
De uitgangspunten met betrekking tot functies, het delen van ruimten en aankoop van grond voor het IKC Woerdense Verlaat zijn in 2021 nader uitgewerkt met de IKC kernpartners SPCO (basisschool De Meent), Kinderopvang Polderpret en Vereniging Beatrix. In december zijn  deze uitgangspunten door  de gemeenteraad vastgesteld in de vorm van een startnotitie. Op basis van deze startnotitie kan de ontwikkeling van het IKC definitief van start gaan.

Spuk-uitkering
De IKC’s in Zevenhoven en Ter Aar zijn inmiddels in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is in volle gang, zodat het krediet bij de Jaarrekening afgesloten kan worden. Hierbij blijkt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (Spuk) een financieel risico. Deze regeling is in het leven geroepen nadat de aftrek van btw bij de investering in sportaccommodaties sinds 2019 wettelijk niet meer mogelijk is. Via deze regeling wordt de betaalde btw bij investeringen in sportaccommodaties voor gemeenten en sportverenigingen alsnog gecompenseerd. De regeling wordt jaarlijks overvraagd en het is nog niet duidelijk of we de bedragen van onze definitieve Spuk-aanvragen over 2020 en 2021 ook daadwerkelijk volledig uitbetaald zullen krijgen. Wanneer een lager bedrag wordt uitgekeerd zou dit tot een nadeel van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen kunnen leiden. De totale aanvraag behelst een btw teruggave van zo’n € 610.000. Zodra we de afrekening over 2020 hebben ontvangen zullen we hier uiteraard over rapporteren.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31