Sociaal domein

Thema Onderwijs en ontwikkeling

Realisatie van het beleid

Evaluatie pilot sociaal pedagogische hulpverlening op scholen
De pilot is geëvalueerd in 2021. Bij de evaluatie zijn schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten, sociaal pedagogische begeleiders en ouders betrokken. Men is erg tevreden over de pilot. De ondersteuning is laagdrempelig en zorgt voor een intensieve samenwerking tussen leerkracht, intern begeleider en sociaalpedagogisch begeleider. Daarnaast is te zien dat het merendeel van de kinderen aangeeft zijn/haar gedrag beter te kunnen reguleren. De leerkrachten bevestigen dit beeld. Er is besloten om de pilot structureel te maken en daarvoor de verbinding te zoeken met de toekomstige nieuwe aanbieder van jeugdzorg (vanaf 2024).

Actieplan geletterdheid en taalakkoord
Op 22 april 2021 is het Actieplan geletterdheid vastgesteld. Wij zijn gestart met de uitvoering van de acties uit het plan. Daarnaast zijn we in Rijnstreek een actieve partner binnen het taalakkoord.

Voor- en Vroegschoolse educatie
Op 23 juni 2020 heeft het college de Nadere regels Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) subsidie vastgesteld. In de praktijk blijkt de verantwoording voor deze regeling te complex. Vandaar dat het college op 5 oktober 2021 heeft besloten deze aan te passen en de verantwoordingseisen aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de ASV. In 2020 waren er 33 VE peuters. In het VVE beleid zijn we uitgegaan van 35 VE peuters op basis van cijfers van het CBS. Voor 2021 is het bereik van de VE en de peuteropvang nog niet bekend. Wel zijn er signalen vanuit de kinderopvangorganisaties dat het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor VE toeneemt. Hier gaan we met de partners over in gesprek.

Ontwikkelingen IKC's
De ontwikkelingen rondom de bouw van de IKC's zijn opgenomen onder het thema Vastgoed Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31