Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

NL Gemeente 25.000-50.000

Nieuwkoop    JR 2021

Nieuwkoop    JR 2020

Bron

Functiemenging

%

49,9 (2020)

49,1 (2020)

49,6 (2019)

LISA

Vestiging(en) van bedrijven

Per 1.000 inwoners 15-65 jaar

152,9 (2020)

165,7 (2020)

155,6 (2018)

LISA

Gemiddelde WOZ-waarde

€ 1.000

Geen data

345

325

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8,6 (2020)

14 (2020)

6 (2018)

ABF

Demografische druk

%

78,3 (2021)

72,9 (2021)

73,1 (2020)

CBS

Gemeentelijke woonlasten Eenpersoons- huishoudens

Geen data

854 (2021)

839 (2020)

COELO

Gemeentelijke woonlasten Meerpersoons- huishoudens

Geen data

966 (2021)

952 (2020)

COELO

Cijfers op basis van www.waarstaatjegemeente.nl per 15 februari 2022

Toelichting
Van het bovenstaande spreekt niet alles voor zich. Daarom hieronder een toelichting op enkele begrippen:

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestiging(en) van bedrijven
LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

Dashboards

Ontwikkeling inwonersaantal gemeente Nieuwkoop per 1 januari
Bron: CBS

Geboorte/ sterfteBron: CBS

Vestigers en vertrekkers
Bron: CBS

Voorraad Woningen Nieuwkoop

Jaar

stand per 1 januari

Toevoeging

Onttrekking

2019

                 11.361

153

16

2020

                 11.498

172

10

2021*

                 11.660

104

12

2022*

                 11.752

Bron: CBS            *voorlopige cijfers

Startersleningen

Startersleningen en budget (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal verstrekte startersleningen

10

8

3

3

0

4

4

Aantal uitstaande leningen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

28

36

34

34

26

24

26

Beschikbaar budget bij SVn

€ 350.440

€ 229.810

€ 245.202

€ 248.110

€ 354.542

€ 384.894

€ 717.949

Schuldrest van de uitstaande leningen bij SVn

€ 591.308

€ 712.035

€ 659.673

€ 642.954

€ 393.148

€ 408.628

€ 526.551

Investeringsbudget sociale woningbouw

Per 31 december

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reservering volkshuisvesting (Woonfonds)*

106

300

360

382

856

962

1.298

1.298

Reservering Woningbouw

5.000

4.406

2.262

2.262

2.833

2.833

2.833

3.460

Voorziening Permanente Sociale Woningbouw** 

2.144

1.347

1.459

950

455

0

* Hier werd voorheen 50% van het Woonfonds opgenomen, omdat de andere helft was gereserveerd voor startersleningen. Sinds 10 december 2020 geldt dat het volledige bedrag in het Woonfonds voor de doeleinden van het Woonfonds zelf wordt besteedt.

** De Voorziening Permanente Sociale Woningbouw is per 01-07-2021 opgeheven en is onderdeel geworden van de Reservering Woningbouw.

Leges omgevingsvergunningen

Technisch begroot 2021 op basis van gemiddelde realisatie laatste 4 jr.

1.125

Prognose voor 2021

682

Gerealiseerd

1.266

Procentueel t.o.v. prognose

185,63%

Procentueel t.o.v. begroting

112,53%

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31