Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Economie, Toerisme, Natuur

Realisatie van het beleid

Economie

Bedrijventerrein Schoterhoek II
De aanleg van het warmtenet is afgerond en het net is in gebruik genomen. De eerste bedrijfspanden zijn inmiddels gerealiseerd, in gebruik genomen en aangesloten op het warmtenet. Verder stond 2021 in het teken van de verkoop en uitgifte van bedrijfskavels. Alle kavels zijn verkocht onder voorbehoud en in 2021 zijn zestien kavels geleverd. De laatste tien kavels zullen naar verwachting in 2022 geleverd worden.

Greenport Aalsmeer
Medio 2021 zijn door de Greenport diverse onderzoeken afgerond, waaronder een onderzoek naar de economische betekenis van de tuinbouwsector in de Greenport. Ook is onderzoek gedaan naar arbeidsmigranten in de Greenport en de daaruit voortvloeiende huisvestingsopgave. Aanvullend loopt een pilot voor gemeentelijke registratie van arbeidsmigranten en is een handreiking opgesteld die handvatten geeft voor de beoordeling van huisvestingsinitiatieven. Ook qua duurzaamheid van de sector zijn onderzoeken verricht. Zo is er een onderzoek afgerond naar de warmtevraag bij tuinbouwbedrijven en de mogelijkheden om aan de warmtevraag te voldoen. Tot slot is gestart met een onderzoek gericht op de herijking van de organisatie van de Stichting Greenport Aalsmeer.

Visie op het maatwerkgebied
In 2021 is er gewerkt aan een startnotitie voor een visie op het maatwerkgebied. Onderdeel van de startnotitie is een planverkenning. Er is met diverse stakeholders uit het gebied gesproken en zo hebben stakeholders en deskundigen input kunnen leveren voor de visie. Het uitwerken van de visie krijgt een vervolg in 2022.

Standplaatsenbeleid
Voor de totstandkoming van een nieuw standplaatsenbeleid zijn de VON, de bedrijfsinvesteringszones (BIZ), ondernemers van de andere winkelcentra, de centrummanager, medewerkers van de gemeente en de CVAH (Centrum Ambulante Handel) geraadpleegd. Het standplaatsen beleid is in 2022 worden vastgesteld.

Ondernemersfonds
Eind 2021 is de raad door middel van een presentatie bijgepraat over de tussenevaluatie van het ondernemersfonds, met daarbij een overzicht van de lopende projecten en de financiële verantwoording. Er zijn diverse samenwerkingsprojecten, onder meer een onderzoek voor bedrijventerrein Bovenland naar de mogelijkheden voor het opzetten van een slim energiesysteem.

Revitalisering Bovenland
Een groep ondernemers op Bovenland vormt de werkgroep “Revitalisering Bovenland”, de gemeente is hier bij betrokken. De werkgroep zorgt voor het bekostigen van een parkmanager (een provinciale subsidie is binnengehaald). Er is aandacht voor het verduurzamen van bedrijfspanden onder meer door het plaatsen van zonnepanelen op daken. Beperkende factor daarbij is de netwerkcapaciteit.

Doorontwikkeling Ondernemersloket
We hebben aandacht gegeven aan de vindbaarheid van het Ondernemersloket op onze website. We geven informatie over tal van onderwerpen, waaronder informatie rondom de Covid-19 maatregelen. Het loket is op verschillende manieren laagdrempelig bereikbaar en vanuit het loket worden regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd. Deze bezoeken zorgen ervoor dat snel een beeld kan worden gevormd van plannen waar ondernemers mee komen.

Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs
Door de krappe arbeidsmarkt is het in bijna alle branches moeilijk om aan goed personeel te komen. Om een betere aansluiting tussen jonge werkzoekenden en werkgevers te bewerkstelligen is het actieplan “Extra inzet jeugdwerkloosheid Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braassem” gestart. Het actieplan richt zich met name op jongeren tussen 16-27 jaar, die schoolverlater zijn of school al hebben verlaten met of zonder startkwalificatie.

Covid-19 en Economie
Tijdens de Covid-19 pandemie hebben we veel contact gehad met de lokale ondernemers, om ervoor te zorgen dat we wisten wat er speelde en waar nodig te kunnen ondersteunen. Soms ook gewoon om interesse te tonen en medeleven met de vervelende situatie waar zij zich in bevonden. Voor de horeca en detailhandel zijn verschillende extra mogelijkheden gecreëerd, zoals tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Daarnaast zijn activiteiten in gang gezet, zoals het mogelijk maken van 'Click & Collect' in samenwerking met Nieuwkoop Marketing en de centrummanager.

Detailhandel

Versterken dorpskernen en centrummanagement
Winkeliers en horeca ondernemers ervaren de rol van de centrummanager als positief: onafhankelijk, betrokken en met kennis van zaken. De samenwerking van ondernemers in de dorpskernen wordt hierdoor gestimuleerd. Ook vanuit de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) Nieuwkoop en Ter Aar is waardering voor het verbindende werk van de centrummanager.

Uitvoering Centrumvisie Nieuwkoop
Er is gestart met de uitvoering van de vastgestelde Centrumvisie. Uitgangspunt hierbij zijn de tien in de visie genoemde projecten. Voor de belangrijkste projecten zijn werkgroepen samengesteld met een vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders. Daarbij is vooral gezocht naar vertegenwoordigers van een achterban. De wensen, uitgangspunten en voorstellen van iedere werkgroep worden in een regiegroep bekeken op samenhang met de centrumvisie en eventuele tegenstrijdigheden, vervolgens worden de plannen gebundeld tot een uitvoeringsdocument. Zodra iedere werkgroep zijn input heeft kunnen leveren (in de loop van 2022) kan worden gestart met de uitvoering.

Recreatie en Toerisme

Nieuwkoop Marketing
Nieuwkoop Marketing heeft in 2021 haar website een grote make-over gegeven. Daarnaast zijn er promotie filmpjes gemaakt voor verschillende doeleinden en neemt Nieuwkoop Marketing deel aan de Groene Hart Verbinders, een samenwerking om het Groene Hart te promoten. Gedurende de periode dat Covid-19 maatregelen golden heeft Nieuwkoop Marketing zich ingezet voor lokale ondernemers en hen ondersteund met allerlei activiteiten. Zo is geholpen bij het opzetten van 'Click & Collect' en de promotie daarvan. Verder zijn diverse marketingactiviteiten opgezet, bijvoorbeeld door middel van de inzet van 'influencers'. Dit heeft echt bijgedragen aan het meer op de kaart zetten van Nieuwkoop en de Nieuwkoopse ondernemers.

Flexibel Meerjaren Programma (FMP) Rijn- en Veenstreek
Vanuit dit programma zijn in 2021 verschillende projecten gestart. De provincie heeft haar bijdrage aan het programma beëindigd, maar de deelnemende gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem onderzoeken of zij het FMP, in meer bescheiden vorm, voort kunnen zetten.

Bestuurlijke Tafel Vrije Tijd, Water en Groen (Groene Hart)
Drie projecten geïnitieerd vanuit deze samenwerking sprongen in 2021 in het oog: 'Cross Media' een zo groot mogelijke aanwezigheid in sociale en gedrukte media; 'Gebiedsvertegenwoordiging' hiervoor zijn 59 folderdisplays en 15 mega tablets geplaatst; en 'Project verbindende Routes' waarvoor 25 Groene Hart routes zijn ontwikkeld.

Waterrecreatie en Hollandse Plassen
De samenwerking met de provincie is, als het gaat om waterrecreatie op de Hollandse Plassen, versterkt. Er is, onder gemeentelijke regie en gefinancierd door de provincie, onderzoek gedaan naar kleinschalige overnachtingsmogelijkheden op of rond het water, voor het mogelijk maken van meerdaags varen. Belangrijke aanbeveling is dat concrete aanvragen gezamenlijk, integraal en casusgewijs worden opgepakt en behandeld (met verschillende overheden in één projectteam). Verder zijn in 2021 nog drie provinciale subsidies aangevraagd voor activiteiten in Nieuwkoop en ook toegekend. Het gaat om het plaatsen van twee laadpalen voor elektrische vaartuigen, een drijvend toilet ten behoeve van waterrecreanten en een bijdrage in de marketing kosten van het “merk” Hollandse Plassen.

Drechtdoorsteek
De plannen voor een 'Drechtdoorsteek' staan op de agenda en er zijn in de regio weer de nodige gesprekken gevoerd. Het is nog niet gelukt om alle betrokken gemeenten op een lijn te krijgen.  

Dorpshart Ter Aar
Het doel van de planvorming rondom het Dorpshart Ter Aar is toewerken naar een toekomstbestendig winkelcentrum en tegelijkertijd de aantrekkingskracht vergroten. Na de sloop van sporthal ‘De Vlinder’ vormt de herontwikkeling van de Vlinderlocatie het startpunt voor de verdere integrale herontwikkeling van het centrum. Om dit doel te bereiken is een start gemaakt met de voorbereiding van een partnerselectie. De te selecteren partner maakt samen met de gemeente een plan voor het Dorpshart. De betrokkenheid en deelname van vastgoedeigenaren in het gebied is voor het welslagen van dit plan van cruciaal belang.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31