Ruimtelijke ontwikkeling

Financieel overzicht

Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-23.599

25.733

2.133

-24.037

24.270

233

-438

-1.463

-1.901

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN € 1.606.000 VOORDEEL

Thema Ruimtelijk beleid € 126.000 lagere lasten
Voor de behandeling van omgevingsvergunningaanvragen en bestemmingsplannen bleek minder advies (€ 57.000) nodig van onze omgevingsdienst (ODWH). Daarnaast zijn de kosten voor software met betrekking tot vergunning en toezicht en omgevingsplannen meegevallen (€ 50.000). Tot slot is er minder ingehuurd voor werkzaamheden binnen het beleidsveld bestemmingsplannen dan begroot.

Thema Grondzaken en vastgoed € 1.093.000 lagere lasten
Dit voordeel is ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de resultaten (financieel en niet-financieel) van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021.

Thema Economie, Toerisme en Natuur € 388.000 lagere lasten
Er zijn minder 'vouchers' voor energiebesparende maatregelen gebruikt door eigenaren van een huurwoning (€ 54.000). De RREW regeling loopt door in 2022 en wordt deels later besteed (€ 86.000). We hebben het opstellen van een afwegingskader zonnevelden in eigen beheer en binnen de huidige capaciteit gedaan en niet uitbesteed (€ 19.000). Daarnaast waren in het eerste jaar de loonkosten voor de (tijdelijke) uitbreiding van de capaciteit voor duurzaamheid (communicatie) lager, doordat medewerkers eerst geworven moesten worden. Het biodiversiteitsonderzoek is niet in 2021 uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2022. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt binnen het beleidsveld Natuur (€ 18.000). Het warmtenet onder Schoterhoek II is in 2021 afgerond waardoor afschrijving pas aanvangt in 2022 (€ 56.000) Ook is er een onderbesteding van een budget voor het Ondernemersfonds (€ 27.000) omdat er geen gebruik is gemaakt van de stelpost. Het overige verschil is ontstaan doordat aan diverse activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda minder is besteed dan begroot. Het gaat hierbij onder andere om het werven en opleiden van energiecoaches en algemene communicatie (doordat een subsidie voor communicatiedoeleinden is verkregen), geen uitgaven aan duurzame samenlevingsinitiatieven en minder gebruik van 'zelfbouw consulten' voor kavelkopers. Alle lagere lasten (behalve RREW en Ondernemersfonds) worden niet onttrokken aan de Duurzaamheidsreserve.

BATEN € 739.000 VOORDEEL

Thema Ruimtelijk beleid € 154.000 hogere baten
Bij Vergunningen en toezicht zijn er aanzienlijk meer omgevingsvergunningen behandeld dan vooraf werd voorzien (€ 128.000), toenemende ruimtebehoefte als gevolg van het thuiswerken en de zeer beperkte mogelijkheden om door te stromen op de woningmarkt zijn hier mede oorzaak van. Daarnaast is een stijging van de leges het gevolg van hogere bouwkosten omdat de leges een percentage van de bouwkosten bedragen.

Thema Grondzaken en vastgoed € 563.000 hogere baten
Dit nadeel is grotendeels ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties en heeft met name betrekking op het verlagen van de Voorziening nadelige saldi grondexploitaties en winstneming grondexploitatie Schoterhoek II. Een gedetailleerde verantwoording van de resultaten (financieel en niet-financieel) van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021.

Thema Economie, Toerisme en Natuur € 22.000 hogere baten
Er is een subsidie (€ 22.000) verkregen voor adviesvragen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

RESERVES
€ 143.000 hogere toevoegingen

Vergunningen en Toezicht
Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen was hoger dan voorzien waardoor meer leges zijn ontvangen. Deze opbrengsten (€ 143.000) worden, conform de door de raad vastgestelde systematiek, toegevoegd aan de reserve Egalisatie baten omgevingsvergunningen.

€ 301.000 lagere onttrekkingen

Economie en Duurzaamheid
De lagere onttrekkingen zijn een gevolg van lagere uitgaven voor 1. duurzaamheidsvouchers huurders (zie toelichting lasten), 2. het in eigen beheer opstellen van het afwegingskader zonnevelden (zie toelichting lasten), 3. diverse activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda (zie toelichting lasten), en 4. het een jaar later starten met het afschrijven van de aanleg van het Warmtenet onder Schoterhoek II (zie toelichting lasten).

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31