Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Grondzaken en Vastgoed

Realisatie van het beleid

Versnellen Woningbouw - Nieuwkoop Bouwt!
Naar aanleiding van de motie ‘Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw' hebben we onderzocht hoe de ontwikkeling van woningbouwprojecten in Nieuwkoop kan worden versneld. Op basis van het raadsvoorstel 'Nieuwkoop Bouwt!’ heeft de raad voor de zomervakantie besloten tot het fors uitbreiden van de formatie voor woningbouwontwikkeling en de oprichting van een projectbureau/team Woningbouw. Naast het organisatorisch opzetten van het nieuwe team en de werving is er veel aandacht voor het aanbrengen van focus, het versnellen van processen en het toepassen van nieuwe methodieken.

Woningbouwopgave in relatie tot woningbouwlocaties
De woningbehoefte voor onze gemeente is berekend op ruim 1.900 woningen over de periode 2019-2029. Het bouwen van dit aantal woningen kan alleen als alle potentiële woningbouwlocaties die wij op dit moment in beeld hebben, succesvol tot ontwikkeling worden gebracht. Daarbij is toestemming van de provincie om locaties buiten bestaand stedelijk gebied (bsd) te ontwikkelen essentieel. Een succes op dit vlak is dat de provincie in 2021, op aangegeven van de gemeente, heeft besloten de locatie Ter Aar Noordoost op te nemen op de 3 hectare-kaart. Ontwikkeling van deze locatie kan nu worden opgestart.

Samenvatting resultaten Woningbouwprojecten
Het kalenderjaar 2021 stond enerzijds in het teken van het afronden van diverse woningbouwplannen, zoals Vivero en de Verwondering en anderzijds in verder brengen van (relatief) nieuwe locaties zoals Lindelaan, Buytewech-Noord, Teylerspark II en Noordeinde. Daarnaast is ingezet op het opstarten van nieuwe projecten (Vrouwenakker-West) en het in de markt zetten van projecten als De Grendel en de Scholenlocaties in Ter Aar.

Afronden locaties
De locatie Vivero nadert de afronding van de ontwikkeling. Alle kavels zijn inmiddels verkocht en veruit de meeste woningen gebouwd. In oktober is gestart met het woonrijp maken van het gehele plangebied.
Ook op de drie eilanden van De Verwondering zijn alle kavels verkocht en nagenoeg allemaal geleverd. De realisatie van de woningen op het Noorder- en Zuidereiland is in volle gang.

Doorontwikkelen locaties
In 2021 is de bestemmingsplanprocedure (voorontwerp en ontwerp) voor het project Lindelaan doorlopen en is de grondexploitatie opgesteld, de sloop van het voormalige Ashram college voorbereid en een bureau geselecteerd dat de gemeente gaat adviseren bij de tenderprocedure. Inmiddels is de grondexploitatie en het bestemmingsplan Lindelaan vastgesteld.

In november kon de raad het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor Buytewech Noord vaststellen. Daarmee is de bouw van 290 woningen weer een belangrijke stap dichterbij. Om snel ook daadwerkelijk met de aanleg van de wijk te kunnen starten (aanbrengen voorbelasting, start bouwrijp maken) is veel tijd en energie gestoken in de rotonde, de hoofdontsluiting en de onderhandelingen met een ontwikkelaar die eigendom heeft in het gebied. Helaas konden deze onderhandelingen niet voor de jaarwisseling worden afgerond.

De planvorming voor Teylerspark II en Noordeinde loopt gelijk op. Participatie, het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en het voltooien van het bestemmingsplan kregen prioriteit. Beide plannen zetten nadrukkelijk in op woningen voor starters en jongeren. Het voormalige schoolgebouw van De Diamant is na de oplevering van het IKC 7hoven inmiddels gesloopt.

Nieuwe projecten
We hebben de Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025 afgerond en de aankoop van grond voor de noodzakelijke ontsluiting van het plangebied gerealiseerd. Begin 2022 is de raad akkoord gegaan met de visie en heeft zij ook een krediet voor de grondaankoop beschikbaar gesteld.

In de markt zetten van projecten
De onderhandelingen ten aanzien van de locatie de Grendel en de scholenlocaties in Ter Aar zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd, resulterend in start bouw van de woningen in 2022.

Centraal thema
De nadruk lag in 2021 op het opstellen, in procedure brengen en vaststellen van een groot aantal bestemmingsplannen, zodat vervolgens daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarmee is (inclusief besluitvorming begin 2022) de bouw van 500 nieuwe woningen planologisch verankerd in vastgestelde bestemmingsplannen. In 2022 volgen de bestemmingsplannen voor project Noordeinde en Teylerspark II.

Stikstof en gevolgen voor woningbouw in Nieuwkoop
De stikstofproblematiek werkt door in veel gemeentelijke projecten en initiatieven uit de samenleving. Nieuwkoop is bestuurlijk en ambtelijk stevig betrokken bij dit dossier. Onze organisatie bouwt, samen met externe adviespartners, gaandeweg steeds meer kennis en ervaring op over verplichtingen en (on)mogelijkheden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door vroegtijdig signaleren, grondig onderzoek en zorgvuldig onderbouwen, heeft stikstof vooralsnog niet of nauwelijks tot belemmeringen of ingrijpende aanpassingen van onze woningbouwprojecten geleid.

Aanvullingswet geluid (cumulatie van vliegtuiggeluid)
Het is de bedoeling dat gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet ook de Aanvullingswet geluid in werking zal treden. Als deze aanvullingswet er komt zullen de rekenregels voor geluid (door cumulatie) veel strenger worden dan nu het geval is. Hierdoor wordt het lastiger om woningbouwplannen in de nabijheid van onze luchthaven te ontwikkelen. De aangekondigde Aanvullingswet heeft tot veel bezwaren geleid bij alle gemeenten rondom Schiphol en andere belangengroepen. Ook wij hebben hierbij actief onze stem laten horen. In 2022 besluit de Tweede Kamer over de wet.

Nota Grondbeleid
In 2021 is de nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld. In de nota wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de bredere gemeentelijke beleidsdoelstellingen en het grondbeleid. We zetten met deze nota in op situationeel grondbeleid. Bij situationeel grondbeleid is de gemeentelijke rol bij het voeren van grondbeleid situatieafhankelijk, waarbij per voorliggende situatie een keuze wordt gemaakt tussen actief, faciliterend of samenwerkend grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31