Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijk beleid

Realisatie van het beleid

Ruimtelijk Beleid

Omgevingswet (integraal)
Voor het implementatietraject van de Omgevingswet hebben wij opnieuw moeten inspelen op uitstel van de ingangsdatum. Toch hebben we in 2021 de nodige stappen gezet. Zo is de benodigde software aangeschaft, is Nieuwkoop technisch aangesloten op het DSO en is gestart met trainingen voor en het testen van de diverse applicaties. Verder is de voorbereiding gestart van noodzakelijke (veelal technische) raadsbesluiten in de aanloop naar de Omgevingswet. Hierbij is onder andere een werkgroep vanuit de raad betrokken.

Een andere mijlpaal is dat in juli 2021 de Omgevingsvisie Nieuwkoop is vastgesteld, waarmee dit project is overgegaan in een doorlopend proces. Dit proces is gericht op de doorontwikkeling en het ‘levend houden’ van de visie, en krijgt de komende periode verder vorm. Ook het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor Buytewech-Noord is in november 2021 vastgesteld. Dit bestemmingsplan met aspecten van een omgevingsplan was een experiment ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Wet kwaliteitsborging bouwen
Met het uitstellen van de Omgevingswet schuift ook de ingangsdatum van de nieuwe 'Wet kwaliteitsborging bouwen' door. De meeste activiteiten rond de implementatie van de wetgeving zijn daarom ook uitgesteld totdat duidelijk is wanneer de wet in werking zal treden. De financiële gevolgen hiervan zullen verwerkt worden in de begroting 2023-2026 en de nog door de raad vast te stellen legestarieven voor 2023. Regionaal participeren we in een samenwerkingsverband met als doel deelname aan een pilot om te kunnen oefenen met private kwaliteitsborging.

Gebiedsgerichte aanpak (stikstof)
Stikstof blijft voor ons gebied een belangrijk onderwerp door de directe (juridische) invloed op bijvoorbeeld woningbouw en economische ontwikkelingen. De gebiedsgerichte aanpak (GGA) onder provinciale regie voorziet in een integrale, oplossingsgerichte benadering. Hierbij is de stikstof problematiek gekoppeld aan natuurherstel, waterkwaliteit, CO2, bodemdaling en de landbouwtransitie. Mede vanuit dit gebiedsproces worden provincie(s) en Rijk gewezen op de noodzaak van extra middelen, doelmatige beleidsregels en juridisch houdbare wet- en regelgeving.

Wonen

Doelgroepenbeleid
In 2021 heeft de gemeente verder invulling gegeven aan het doelgroepenbeleid: het bouwen en bereikbaar maken van de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek. We hebben het Integraal woningbouwprogramma Nieuwkoop gebruikt als leidraad voor de verschillende gemeentelijke projecten. Deze programma’s zijn dankzij de doelgroepenverordening voor langere tijd ook vastgelegd in bestemmingsplannen. De verordening Woonfonds heeft initiatiefnemers gestimuleerd om sociale woningbouw te ontwikkelen. Tot slot is er een aantal startersleningen verstrekt.

Het was ook een jaar dat gekend werd door enorme prijsstijgingen op de woningmarkt. Dit heeft gevolgen voor onze woningbouw-ambities gericht op starters en jongeren. Het college heeft daarom een verkenning met de gemeenteraad besproken, waarin de voor- en nadelen van verschillende beleidsinstrumenten staan beschreven. In samenspraak met de raad is gekozen om het beleidsinstrumentarium verder aan te scherpen en aan te vullen. Één van de aanvullingen op het woonbeleid die al is ingevoerd, is de beleidsregel anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht. Deze beleidsregel zorgt ervoor dat kopers van betaalbare nieuwbouwwoningen de woning de eerste vijf jaar alleen onder voorwaarden kunnen verkopen of verhuren. Hiermee beogen we dat de woningen worden gebruikt om erin te wonen en niet om ermee te speculeren.  

Regio
In het regioverband Holland Rijnland is gewerkt aan twee notities met voorstellen om een nieuwe woonagenda te maken en aanpassingen te doen aan de huisvestingsverordening en het woonruimteverdeelsysteem. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen voorstellen aan de gemeenteraden in de regio worden voorgelegd om hier besluiten over te nemen.

Prestatieafspraken woningcorporaties
Samen met Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop is uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken voor 2021. Ook zijn nieuwe prestatieafspraken getekend voor de periode 2022-2025. Er is afgesproken tijdens die periode niet meer jaarlijks de prestatieafspraken te actualiseren. Ook voor 2022 zijn geen nieuwe prestatieafspraken met Vestia getekend. We vinden de inzet van Vestia voor de volkshuisvestelijke doelstellingen zoals die staan verwoord in de Woonvisie namelijk te beperkt. Vestia kan hier door financiële beperkingen die van hogerhand worden opgelegd op korte termijn geen verandering in brengen.

Doorstroming
De inzet op doorstroming wordt, gelet op het lage aantal vrijkomende woningen, steeds belangrijker om alle doelgroepen aan een geschikte woningen te kunnen helpen. We hebben hier aandacht aan besteed door op verschillende locaties levensloopbestendige woningen te programmeren en door de verkenning naar locaties en concepten voor wonen met zorg. De woningcorporaties hebben lokaal maatwerk ingezet en WSN heeft de regeling oude huur = (bijna) nieuwe huur doorgezet. Ook is de gemeente in 2021 begonnen met het afleggen van welzijnsbezoeken. Daarbij komen ook vraagstukken over wonen en verhuizen aan de orde en kan het advies of de hulp van de woningcorporaties worden ingeroepen.

Wonen met zorg
Onderzoeksbureau Companen heeft de woonbehoeften van ouderen in de gemeente op een rij gezet en een aantal aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding hiervan hebben we gesprekken met stakeholders gevoerd. We hebben vervolgens verkend hoe het woningbouwprogramma kan worden uitgebreid met woonconcepten en locaties om meer woonconcepten met zorg voor ouderen mogelijk te maken.

Zorgboerderijen  
Gezien het huidige aanbod van kleine zorginitiatieven in Nieuwkoop is het verder reguleren hiervan niet noodzakelijk gebleken en zal vooralsnog niet worden overgegaan tot het opstellen van een beleidskader voor kleine zorginitiatieven.

Huisvesting arbeidsmigranten
In 2021 is een bestuurlijk-ambtelijke regiegroep arbeidsmigranten gevormd. De regiegroep focust zich op een brede aanpak van alle aspecten die bij dit onderwerp komen kijken. Hierbij wordt gekeken naar huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken, verblijfslocaties binnen en buiten woonwijken, inschrijving van arbeidsmigranten, sociaal-maatschappelijke aspecten en het voorkomen van uitbuiting. De planning is om voor de zomer van 2022 een document aan de raad aan te bieden waarin de brede aanpak van het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten is beschreven.

Herontwikkeling Koetshuis 
Begin 2021 is de sloop van het Koetshuis afgerond. Op basis van een eerder principeverzoek heeft Woningstichting Nieuwkoop een bestemmingsplan op laten stellen voor de nieuwbouw. Dit bestemmingsplan – dat voorziet in de bouw van in totaal 31 sociale huurwoningen – is in het najaar van 2021 ter visie gelegd; besluitvorming zal plaatsvinden in 2022. 

Herontwikkeling Centrumlocatie Nieuwveen
In het centrum van Nieuwveen trekken de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en de gemeente samen op bij de ontwikkeling van 40-50 sociale huurwoningen ter hoogte van de A.H. Kooistrastraat en 't Liemerhof. In 2021 is op basis van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan gewerkt aan de afronding van het bestemmingsplan dat vervolgens in procedure is gebracht. Er is gestart met het ontwerpen van de openbare ruimte.

Woningbouw Woerdense Verlaat 
In 2020 heeft het college een positief standpunt ingenomen over de herontwikkeling van een deel van het terrein van de voormalige betonfabriek in Woerdense Verlaat. In 2021 zijn deze plannen verder uitgewerkt, met name op het punt van geluid afkomstig van het bedrijventerrein. Dit onderzoek loopt momenteel nog. Naast horeca en commerciële ruimtes voorziet dit plan in woningbouw, waaronder minimaal 35% woningen voor starters en senioren. 

Paradijsweg Westzijde
Het in december 2020 vastgestelde bestemmingsplan Paradijsweg Natte zijde, fase 1 is nog in de beroepsfase. Op het verloop van deze procedure heeft de gemeente geen invloed. Door de initiatiefnemers zijn tot op heden geen voorstellen gedaan voor een fase 2.

Openbaar vervoer
In 2021 was er, vanwege de Covid-19 pandemie, nog steeds sprake van een onzekere 'marktsituatie'. Provinciale Staten heeft het ‘Transitieplan Openbaar Vervoer Zuid-Holland - Onderweg naar een toekomst vast OV na corona’ vastgesteld. Vanuit dit transitieplan zijn de vervoerplannen voor 2022 nader uitgewerkt. Omdat deze uitwerking een verlaging van frequentie en lijnvoering betrof hebben we stevig ingezet op verbetering. Dit heeft geleid tot een aantal duidelijke verbeteringen voor de lijnen die door onze gemeente rijden. Zo is de lijn 282 Alphen aan den Rijn - Ter Aar - Alphen aan den Rijn geïntroduceerd voor tijdens de spitsuren en is na een pilotfase de dienstregeling tijdens de spits voor het traject Alphen aan den Rijn via Nieuwkoop naar Uithoorn (lijn 247) geïntensiveerd.

Aanwijzing monumenten
In januari 2021 zijn in totaal 21 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. De aanwijzing van deze gemeentelijke monumenten is een eerste stap naar het verbreden van het monumentenbestand, zodat objecten van cultuurhistorische betekenis hiermee behouden blijven voor de toekomst. In 2022 wordt het aanwijzen van nieuwe monumenten vervolgd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31