Sociaal domein

Financieel overzicht

Sociaal domein

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-7.363

30.076

22.713

-7.456

29.410

21.954

-93

-667

-759

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN  (€ 692.000 voordeel)

Thema zorg en leefstijl (€ 34.000 voordeel)
Op het thema zorg en leefstijl is minder uitgegeven dan begroot. Dit verschil is onder andere te verklaren door minder uitgaven op de aanvullende dienstverlening van de GGD. Door de vele werkzaamheden in verband met Covid-19 heeft de GGD niet alle activiteiten voor de gemeente kunnen uitvoeren en werd een deel van de subsidie terugbetaald. Daarnaast is bijvoorbeeld het budget voor de woontrainingen van mensen met LVB niet besteed. Dit was gereserveerd voor individuele trajecten woontraining die we kunnen afnemen bij Tom in de buurt. In 2021 is er geen individuele aanvraag voor een traject binnengekomen.

Thema werk en inkomen (€ 51.000 voordeel)
Op het thema werk en inkomen is minder uitgegeven dan begroot. In 2021 werd voor werk en inkomen € 220.000 minder onttrokken uit de reserve dan in eerste instantie begroot (zie ook onder reserve). De reden hiervan is dat op bepaalde onderdelen de kosten lager uit zijn gekomen. Het ging daarbij onder andere om de kosten voor de garantiebanen. De loonkostensubsidie die in dit kader wordt verstrekt aan werkgevers, wordt niet meer afzonderlijk geboekt en is volledig ten laste gebracht op het WWB inkomensdeel. Daarnaast zijn de IOAW en IOAZ uitgaven gedaald omdat er in 2021 minder inwoners een IOAW of IOAZ uitkering ontvingen dan verwacht. Ditzelfde geldt voor de Bbz uitkering voor gevestigde zelfstandigen. Tenslotte zijn de kosten van St. Leergeld, sport en cultuurfonds en het volwassenenfonds lager uitgevallen dan verwacht, omdat er minder gebruik van is gemaakt. Dat hangt waarschijnlijk samen met Covid-19. Aan bijzondere bijstand is dan echter weer meer uitgegeven, omdat daar meer aanvragen voor binnen kwamen dan verwacht.

Op werkgelegenheid werd in 2021 ook meer uitgegeven. De kosten voor re-integratie en de bijdrage voor Rijnvicus (het oude WSW-deel) zijn hoger dan begroot. De re-integratiekosten bestaan uit een vaste bijdrage per cliënt en daarnaast een bedrag dat is gebaseerd op het participatiebudget dat de gemeente van het Rijk ontvangt. Het re-integratiebudget wordt in de loop van het jaar vastgesteld. Het tekort is veroorzaakt doordat er meer cliënten in de uitkering zaten in 2021 en door een hoger budget voor participatiekosten omdat de bijdrage van het Rijk hoger uitviel. De bijdrage van het Rijk wordt ontvangen via de Algemene uitkering en zijn als baat niet zichtbaar binnen dit thema.
Als laatste is er extra geld uitgegeven aan een subsidie voor Kwadraad ten behoeve van sociale participatie van langdurig werkzoekenden. Deze subsidie werd gedekt uit gereserveerde Covid-19 middelen.

Thema Vrije tijd en cultuur (€ 365.000 voordeel)
Voor vrije tijd en cultuur is in 2021 minder uitgegeven. Dit komt doordat er veel minder is uitgegeven dan beschikbaar was in de Covid-19 subsidieregeling voor de ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Deze organisaties konden een aanvraag indienen als ze een exploitatietekort konden laten zien. Zowel het aantal aanvragen als de aangevraagde bedragen waren lager dan begroot. Het resterende budget valt vrij naar de algemene reserve. Als laatste hebben we in de loop van 2021 ook veel extra middelen ontvangen van het Rijk voor sport en gezonde leefstijl. Een groot deel van deze middelen kunnen we meenemen naar 2022 en verder. Hier wordt onder ander deels de JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) in 2022 uit bekostigd.

Thema Onderwijs en ontwikkeling (€ 28.000 voordeel)
Op dit thema is ruim € 30.000 minder uitgegeven dan begroot. Op Jeugdhulp is een bedrag van € 61.000 onder besteed. Dit wordt veroorzaak doordat aanbieders een inschatting maken van kosten per behandeling. Dit bedrag is vooraf nooit exact te bepalen. Dit jaar viel het gunstig uit. Om overschotten en te korten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen wordt het financiële systeem verder doorontwikkeld.

De kleine tekorten zijn voor een deel te verklaren door de extra uitgaven op onderwijshuisvesting. Het geld dat beschikbaar was voor de locatiestudie IKC Nieuwveen werd bij de December nota grotendeels overgeheveld naar 2022, omdat de locatiestudie voor een groot deel in 2022 zou worden uitgevoerd. Vlak hierna is echter een partij gecontracteerd die direct bij de start kosten factureerde. Hierdoor is in 2021 een overschrijding ontstaan. Deze wordt in 2022 gecompenseerd. Een andere oorzaak van de overschrijding is een nagekomen factuur van het schoolbestuur WIJ de Venen voor een schade aan de Antoniusschool. Deze schade probeert de gemeente nog te verhalen op de veroorzaker. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 geld voorgeschoten aan het schoolbestuur WIJ de Venen voor de voorbereiding van de opening van het IKC De Vaart (zie ook extra baten). Dat geld is inmiddels terugbetaald.
Een deel van het subsidiebudget voor onderwijs en ontwikkeling was afgeraamd naar nul omdat alle kosten mee zouden gaan naar Team de Verbinding. De subsidie voor Halt bleef echter achter en daar stond geen budget meer tegenover. Daar komt bij dat de subsidie voor Halt in 2021 tweemaal werd betaald. Vanwege een late ondertekening van de subsidieovereenkomst werd zowel de subsidie van 2020 als die van 2021 in het afgelopen jaar uitbetaald. Hierdoor is het tekort tweemaal de subsidie voor Halt.  
Ook een stijging van de kosten voor jeugdhulpvervoer heeft geleid tot extra uitgaven in 2021 en een deel van de overschrijding wordt tenslotte veroorzaakt door een subsidie aan de Stg. Gezinsbuddy. Door een deels doorlopende subsidie aan Humanitas en een nieuwe subsidie aan Stg Gezinsbuddy die Humanitas heeft vervangen, is er in 2021 meer uitgegeven op de post Jeugd.
Daar staat tegenover dat er voor een paar diensten op het gebied van onderwijsachterstanden, bijvoorbeeld de taaldocent en de plusleidster, die zijn gestart in 2021 de betaling pas in 2022 plaats zal vinden. Daarvoor is dus in 2021 minder besteed, maar deze middelen kunnen worden meegenomen naar 2022. Ten slotte is begin 2021 besloten om de kinderopvang en het onderwijs tegemoet te komen in de extra kosten die ze gemaakt hebben voor het organiseren en coördineren van de zogenoemde Noodopvang. Dit bedrag is gedekt uit de extra Covid-19 middelen die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen.

Thema Vastgoed sociaal domein (€ 215.000 voordeel)
Het verschil bij Vastgoed zorg en leefstijl is volledig opgebouwd uit voordelen kleiner dan € 10.000, waarbij opvalt dat bij veel panden de energie en onderhoudslasten in 2021 lager waren dan begroot. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat door Covid-19 maatregelen veel accommodaties minder zijn gebruikt dan in normale jaren. Hierdoor is minder energie verbruikt en waren er minder onderhoudsmeldingen.

Voor Vastgoed vrije tijd en cultuur was een budget opgenomen om een ventilatiesysteem te realiseren voor de gymzaal van schoolgebouw Buytewech. Het systeem is uiteindelijk niet in 2021 geïnstalleerd, maar dit zal in 2022 gebeuren. Bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening zal worden voorgesteld om dit bedrag in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Daarnaast waren de kosten voor sporthal de Steupel in 2021 lager dan begroot, vooral door lagere energie en onderhoudslasten. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens, waarbij opnieuw opvalt dat bij veel panden de energie en onderhoudslasten in 2021 lager waren dan begroot. Ook hier is het verminderde gebruik van de accommodaties door de geldende Covid-19 maatregelen de verklaring.

Voor Vastgoed onderwijs en ontwikkeling is bij de Decembernota een budget gevraagd voor inrichting en opstartkosten van IKC de Vaart. Omdat de facturering via de beheerstichting liep, wordt dit bedrag pas in 2022 bij de gemeente in rekening gebracht. Hierdoor is het budget in 2021 niet uitgegeven. Bij de bestemming van de Jaarrekening zal worden voorgesteld het budget voor 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

BATEN (€ 334.000 voordeel)

Thema zorg en ondersteuning (€ 16.000 nadeel)
Op het onderdeel Vreemdelingen is minder binnengekomen dan begroot. Deze kosten van de Inburgering worden wel door het Rijk vergoed, maar hadden niet als afzonderlijk baat binnen dit thema moeten worden opgenomen. Deze administratieve omissie zal worden hersteld in de voorjaarsnota.

Thema werk en inkomen (€ 121.000 voordeel)
Op het thema werk en inkomen is in 2021 meer gelden voor TOZO binnengekomen dan begroot. En daarnaast zijn er baten binnengekomen voor Participatie-wet ontvangen die niet waren geraamd.  

In 2020 en 2021 hebben we baten ontvangen m.b.t. verstrekte bedrijfskredieten in het kader van de Bbz. Van de bedrijfskredieten moet 75% worden terugbetaald aan het Rijk. In totaal gaat het om een bedrag van € 117.727.

Thema Vrije tijd en cultuur (€ 283.000 voordeel)
Van het Rijk hebben we in de loop van 2021 meer voorschotmiddelen ontvangen voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport voor het jaar 2021 dan begroot. De baten van zwembad De Wel zijn hoger dan begroot. Bij de herziening van de begroting zijn de verwachtte baten verlaagd als gevolg van de (gedeeltelijke) Covid-19 sluiting. De daling van de omzet is echter lager dan begroot. Bij alle productgroepen is de omzet hoger dan in de begroting.
De omzet Educatief is een stuk hoger dan de begroot en daarmee zelfs vrijwel gelijk aan de primitieve begroting. Deze groei binnen Educatief is gerealiseerd door a) toename aantal zwemlesuren per week, b) meer vakantielessen en c) de tariefsverhoging. Daarnaast is vanuit subsidieregelingen van het Rijk (SPUK en TVS) voor Covid-19 compensatie aanzienlijk meer ontvangen dan begroot. Bij de opmaak van de Decembernota was nog niet bekend dat deze subsidie toegekend zou worden.

Thema onderwijs en ontwikkeling (€ 26.000 nadeel)
In de loop van 2021 hebben we toekenningsschikking voor onderwijsachterstandenbeleid meegenomen als baat in de begroting. We hebben minder lasten, waardoor wij een deel van de toekenningsbeschikking meenemen naar 2022. Hierdoor hebben we minder baat in 2021 dan we hadden begroot. Op onderwijshuisvesting is extra geld ontvangen. Dit is de verrekening van diverse voorbereidingskosten voor de opening van het IKC De Vaart met schoolbestuur WIJ de Venen (zie onder lasten thema onderwijs en ontwikkeling).
Nieuwkoop heeft tenslotte in 2021 extra geld ontvangen van Holland Rijnland voor transformatieprojecten in de jeugdhulp. Deze middelen zijn aangewend als bijdrage aan de  uitbreiding van het Jeugd- en gezinsteam voor verbetering samenwerking huisartsen ( POH-pilot) en het versterken van kostenbewust handelen in het Jeugd en gezinsteam.

Thema Vastgoed sociaal domein (€ 27.000 nadeel)
Bij Vastgoed vrije tijd en cultuur is In 2021 een lager bedrag ontvangen vanuit de 'Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19' (TVS-regeling) dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast is kwijtschelding verleent aan huurders van gemeentelijke panden en ruimtes die, vanwege Covid-19 maatregelen, geen gebruik van de betreffende ruimte(n) konden maken. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Bij Vastgoed onderwijs en ontwikkeling vielen de inkomsten voor de verhuur van ruimtes aan kinderopvangorganisaties in 2021 hoger uit dan begroot.

RESERVES
Toevoeging
Tijdens de jaarrekening wordt de reserve Monumentenzorg gevoed met het niet uitgegeven budget. De toevoeging bedraagt € 25.000.

Onttrekking
Er is in 2021 € 220.000 minder onttrokken uit de reserve dan in eerste instantie begroot (zie Lasten thema Werk en Inkomen).

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31