Ruimtelijk beheer

Thema Beheer openbare ruimte

Realisatie van het beleid

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is voor ons een speerpunt. Overlast en onveiligheid door doorgaand verkeer, vooral vracht- en landbouwverkeer, moet aantoonbaar verminderen. Wij pakken onveilige situaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers aan. In december 2020 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode van 2020 tot en met 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Het GVVP schetst de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid voor alle type verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en ook de voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren. In 2021 zijn vanuit dit GVVP diverse projecten gerealiseerd, waaronder het verbeteren van drie voetgangersoversteekplaatsen in Nieuwkoop (Achterweg-Churchilllaan-Elleboogvaart). Medio 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Prolkade een 30km zone te maken. Dit is gerealiseerd. Zo zijn er wegversmallingen aangebracht, drempels aangelegd en gelijkwaardige kruisingen gerealiseerd.
Door de ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Ter Aar ontstond de noodzaak voor een veilige verbinding op de Westkanaalweg. Dit is gerealiseerd door het creëren van een fietsstraat. Het gemotoriseerde verkeer is hier 'te gast'. Onder andere hiervoor zijn ook de komgrenzen op de Westkanaalweg verplaatst.

Wegen
In 2021 is voornamelijk groot onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen. Het doel van dit groot onderhoud aan de infrastructuur is om de levensduur te verlengen. Daarnaast zijn er, in samenwerking met de verschillende hoogheemraadschappen, dijkreconstructies uitgevoerd.
In het voorjaar is het beleids- en beheerplan 2021 - 2025 vastgesteld. Dit beheerplan is de leidraad voor het beheer van de gemeentelijke wegen in de komende 5 jaar. Onderdeel van dit beheerplan is het uitvoeringsplan met de benodigde financiële middelen.
In 2021 zijn we, in navolging van de Kuil in Noorden, gestart met de uitvoering van het 'wijkgericht werken' in de Vogelenbuurt in Ter Aar. Dit betekent dat in deze wijk de openbare ruimte integraal is vernieuwd volgens het principe strategisch beheer openbare ruimte. De riolering en wegen zijn vernieuwd en de openbare ruimte is klimaat robuust ingericht. Ook is al het straatmeubilair en het groen meegenomen. Bij de totstandkoming van de nieuwe inrichting zijn inwoners nauw betrokken. Het project is naar tevredenheid van de inwoners afgerond. Op basis van de opgedane ervaringen is gestart met de volgende wijk, de Venenbuurt in Ter Aar.
In 2021 is gestart met de voorbereiding van diverse reconstructies, o.a. het Vijverhofpad, de Geerweg en de Oude Nieuwveenseweg.  

Groen in de openbare ruimte
Met natuurlijk openbaar groen en meer aandacht voor ecologisch groenbeheer willen wij een bijdrage leveren aan een lokale verbetering van de biodiversiteit en bereiken dat onze inwoners meer kennis hebben van en begrip hebben voor dit thema. Daarnaast draagt meer groen in de openbare ruimte bij aan de klimaatadaptie van de leefomgeving en vermindert de wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied. We hebben in 2021 verder uitvoering gegeven aan het verbeteren en vermeerderen van groen in de leefomgeving door groenvakken te renoveren en bij de plant- en boomkeuze rekening te houden met de klimaatdoelstellingen. De onkruidbestrijding vindt op ecologische wijze plaats door inzet van heet water. De bermen worden ecologisch gemaaid en afgeruimd. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden de ruimte. Dit draagt weer bij aan de biodiversiteit (bijen, vlinders etc.).

Spelen en bewegen
Kinderen en jong volwassenen spelen en bewegen veel minder buiten dan voorheen, terwijl het van groot belang is voor de ontwikkeling en gezondheid. Mensen die actief zijn hebben minder kans op overgewicht en bewegen bevordert de lichaamsmotoriek en daarmee de gezondheid. In 2021 heeft de focus dan ook gelegen op het vaststellen van het beheerplan Spelen 2021-2025. Hierbij is aangesloten op de Visie op sport- en bewegen van Maatschappelijk Ontwikkeling. Spelen en bewegen hebben, zeker in deze Covid-19 periode, bijgedragen aan sociale cohesie in de wijken. Er zijn twee beweegplekken gerealiseerd, in Ter Aar en Nieuwveen. Hiervoor hebben wij een subsidie vanuit het Rijk ontvangen.  Daarnaast zijn er 4 nieuwe speelplekken gerealiseerd. Dit zijn de speelplek in de Rietlanden, speelplek aan het Noordeinde en zijn de schoolpleinen van de twee IKC's ingericht. Speeltuin De Zudde is, in samenspraak met de kinderen en omwonenden, vernieuwd en openbaar toegankelijk gemaakt.

Nautisch beheer en recreatie
Het plassengebied in- en rond onze gemeente is karakteristiek. Zowel voor onze inwoners als voor bezoekers. Voor het nautisch- en vaarwegbeheer hebben wij een vaarwegenverordening opgesteld. In de verordening worden regels gesteld ten behoeve van gebruik en de instandhouding van de vaarwegen en het vaarverkeer. Er zijn betaalautomaten gerealiseerd bij de toegangssluizen van de Nieuwkoopse plassen. Hier kunnen recreanten hun dagkaarten afrekenen voor ze de Nieuwkoopse plassen op gaan. De betaalautomaten zijn een extra service voor de recreanten die minder digitaal vaardig zijn en de dagkaarten niet via de website kunnen of willen bestellen.

Er is een nieuwe wandelroute toegevoegd in het Nieuwkoopse wandelnetwerk. Deze route loopt over de Ringdijk tot aan het Zouthuissluizermolenpad. Deze nieuwe wandelroute gaat door het voor Nieuwkoop zo karakteristieke landschap.  

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31