Sociaal domein

Thema Zorg en leefstijl

Realisatie van het beleid

Wmo aanbesteding maatwerkvoorzieningen.
Alle maatwerkvoorzieningen zijn in 2021 opnieuw aanbesteed.

Opdracht ondersteuning
De opdracht ondersteuning is in 2021 gegund aan de huidige aanbieder, Tom in de buurt. Dit betekent een mooie continuering van de bestaande samenwerking en stabiliteit voor onze inwoners. Nieuw is de overgang van de indicering van maatwerkvoorziening naar de opdrachtnemer ondersteuning (Tom in de buurt). Participe voert deze taak uit als onderaannemer van Tom in de buurt. Een aantal indiceringsmedewerkers van de gemeente Nieuwkoop zijn ook overgegaan naar Participe. In de laatste maanden van 2021 heeft de implementatie van de nieuwe opdracht plaatsgevonden.
Het streven was om deze opdracht samen te voegen met de opdracht ondersteuning met wonen. Wegens het uitstel van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg is dit destijds niet doorgegaan. Wel zijn in de opdracht ondersteuning vooruitlopend op deze decentralisatie twee optionele opdrachten opgenomen. De toegang tot beschermd wonen (toegang plus) en het bieden van onder andere daginvulling aan inwoners die beschermd wonen (ondersteuning plus). Deze optionele opdrachten worden ingeroepen zodra de decentralisatie van kracht is.

Opdracht hulpmiddelen
Bij de opdracht hulpmiddelen is de opdracht gegund aan Medipoint en Welzorg. Medipoint is een nieuwe leverancier. In de tweede helft van 2021 heeft de implementatie van deze opdracht plaatsgevonden. De implementatie is inmiddels succesvol afgerond.

Opdracht hulp bij het huishouden
De opdracht hulp bij het huishouden is in november 2021 gegund aan de huidig gecontracteerde leveranciers van de hulp bij het huishouden, Wijdezorg met onderaannemer IZO, ActiVite en Tzorg. Hiermee behouden we onze lokaal verankerde aanbieders en dus ook hier continuïteit voor onze inwoners. Bij de inschrijvingen zijn goede plannen van aanpak omtrent resultaat gericht indiceren en SROI (social return on investment) ingediend. In 2022 werken we deze met de aanbieders verder uit.

Monitoring en sturing binnen het sociaal domein
Bij iedere aanbesteding is veel aandacht besteed aan monitoring en sturing. Uitgangspunten hierbij zijn:
- balans tussen verantwoording en vertrouwen, tussen kwantitatieve en kwalitatieve informatie;
- informatie gestuurd werken met aandacht voor de administratieve lasten.
Samen met de andere Rijnstreek gemeenten wordt in de 2022 gewerkt aan een brede monitor sociaal domein.

Doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
In september van 2021 is besloten om de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 1 januari 2023 te laten plaatsvinden. Dit betekent dat we beschermd wonen (hierna: Ondersteuning met wonen) en de maatschappelijke opvang (hierna: Opvang) dichter bij huis gaan organiseren. We pakken deze taak op in Rijnstreekverband, in lijn met intensievere samenwerking op het Sociaal Domein met gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem. In het laatste kwartaal 2021 is door de colleges ingestemd met de gezamenlijke strategie voor de inkoop van Ondersteuning met wonen en een subsidieregeling voor Opvang. Deze worden uitgevoerd in 2022 en per 1 januari 2023 gaan de opdrachtnemers van Ondersteuning met wonen en Opvang van start.

Welzijnsbezoeken
In het voorjaar van 2021 hebben wij de eerste twee groepen vrijwilligers voor de welzijnbezoeken voor inwoners van 75+ getraind. Toen de Covid-19 beperkingen voor een deel werden opgeheven, is onder regie van Team de Verbinding gestart met de huisbezoeken. Zevenhoven was de eerste kern die in juli 2021 werd bezocht, deze kern is in de laatste helft van 2021 afgerond. Vervolgens is er een start gemaakt met bezoeken aan inwoners in Nieuwveen, Vrouwenakker en Woerdense Verlaat. De bezoeken aan Woerdense Verlaat en Vrouwenakker zijn ook voltooid en de vrijwilligers zijn goed aan de slag in Nieuwveen. De groep vrijwilligers is inmiddels toegenomen tot ruim 40. De huisbezoeken worden gewaardeerd en er wordt een breed scala van onderwerpen besproken. Vragen over gelijkvloerse woningen of Wmo voorzieningen worden regelmatig gesteld. Wanneer een vrijwilliger geen antwoord heeft op een vraag dan worden de medewerkers van de Verbinding ingeschakeld. Zij nemen zelf contact op en proberen de oudere verder te helpen.

Wonen met Zorg
Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar seniorenhuisvesting in Nieuwkoop. Hieruit blijkt dat er onvoldoende 24-uurs zorgplekken zijn in de gemeente en dit tekort zal oplopen tot circa 380 plekken in 2040. Ook zal er een tekort ontstaan aan geclusterde woonvormen. Companen heeft advies gegeven over het soort woonvormen en de kwalitatieve eisen die gesteld moeten worden aan huisvesting voor senioren. Naar aanleiding van het rapport hebben we een stakeholdersessie met woningstichtingen, aannemers en zorgpartijen georganiseerd om te inventariseren hoe we deze behoefte gezamenlijk kunnen invullen. Samen met RO&G hebben we potentiële locaties in kaart gebracht en de woon-zorgconcepten verder uitgewerkt.

Preventieaanpak
In mei 2021 is het nieuwe lokaal gezondheidsbeleid 'Goed leven in Nieuwkoop' vastgesteld door de raad. Hierin beschrijven we hoe wij onze inwoners helpen om hun leven zo gezond mogelijk in te richten. Dit doen we aan de hand van drie thema's: 'samen gezond', 'gezond gedrag' en 'gezonde omgeving'. Het uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Uit de gezondheidsnota bleek dat het alcoholgebruik in Nieuwkoop hoog is (GGD Gezondheidsmonitor, 2016). Naar aanleiding hiervan is een separaat plan van aanpak voor alcoholpreventie geschreven. Speerpunten hierin zijn meer voorlichting en educatie van kinderen en hun ouders, meer aandacht voor handhaving, inzetten op een veilige sportomgeving en meer aandacht voor alcoholgebruik bij ouderen via de eerstelijnszorg.

Jeugdhulp
Preventie
De middelen die vanuit Holland Rijnland beschikbaar zijn gesteld voor de pilot Praktijkondersteuner Huisartsen zijn in Nieuwkoop ingezet voor versterking van het Jeugd-en Gezinsteam Nieuwkoop (JGT). Deze extra capaciteit is ingezet om de samenwerking met huisartsen te verbeteren en onnodige verwijzingen naar specialistische zorg door huisartsen te voorkomen. Het aantal verwijzingen naar specialistische jeugdhulp door huisartsen ligt in Nieuwkoop rond 30% en vanuit het JGT op 36%. In de regio wordt 38% door de huisarts naar specialistische jeugdhulp verwezen en 30% vanuit het JGT.

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en zelf geen kinderopvang kunnen betalen, maar voor wiens kinderen opvang wel wenselijk is voor de ontwikkeling, hebben ook in 2021  gebruik kunnen maken van de financiële ondersteuning.
Een nieuwe ontwikkeling in 2021 is de mogelijkheid die met name aan éénoudergezinnen wordt geboden, namelijk een gezinsbuddy. De gezinsbuddy ondersteunt een gezin op vrijwillige basis over langere periode. Daarmee hopen we een beroep op duurdere zorg te voorkomen. In 2021 is deze mogelijkheid geboden aan 8 gezinnen.

Aanbesteding Jeugdhulp
In 2021 is op verschillende manieren getracht uitvoering te geven aan de voornemens rondom jeugdhulp in het Koersdocument Zorglandschap Nieuwkoop. Op basis van dit koersdocument werd besloten voor de jeugdhulp aansluiting te zoeken in de Rijnstreek. In 2020 werd een al gestarte aanbesteding stop gezet vanwege Covid-19. Inmiddels is duidelijk geworden dat pas vanaf 2024 aangesloten kan worden in de Rijnstreek. In 2021 is de specialistisch jeugdhulp in Nieuwkoop gecontinueerd via Holland Rijnland. Omdat de coöperatie Jeugd- en gezinsteams in 2021 werd opgeheven is een subsidie verstrekt aan Jeugdhulpaanbieder Cardea voor het faciliteren van het Jeugd-en gezinsteam Nieuwkoop. Deze overgang is voor inwoners en medewerkers ongemerkt verlopen en het JGT functioneert naar tevredenheid.

Beheersing financiële risico's
In 2021 is in Holland Rijnland een nieuwe governance (bestuurlijke organisatie) opgezet voor de regionale uitvoering de jeugdhulp. In de nieuwe governance is de betrokkenheid van de gemeenten vergroot en worden de regionale activiteiten uitgevoerd vanuit een (lichte) gemeenschappelijke regeling. Eind 2021 bleek het niet mogelijk om voor 2022 de activiteiten van de oude structuur over te hevelen naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Dit wordt in 2022 afgerond. Mede met het oog op het verbeteren van de financiële beheersbaarheid wordt al wel zo veel mogelijk gewerkt op basis van de nieuwe governance structuur.
Voor 2021 is de verwachting dat de totale kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp in lijn is met het bedrag dat hiervoor is voor begroot.   

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31