Ruimtelijk beheer

Financieel overzicht

Ruimtelijk beheer

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-8.641

15.081

6.439

-8.672

15.400

6.728

-30

319

289

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

ALGEMEEN
Alleen de highlights en opvallende posten zijn benoemd per productgroep. Lasten met een afwijking van onder de 5% of onder de € 15.000 worden niet verklaard.
Het totaal saldo van lasten en baten in Programma 2 is € 45.000 negatief op de totale begroting van
€ 6,4 miljoen. Het negatieve gerealiseerde resultaat van € 289.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve Wegen en de reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Hieronder is dit per product toegelicht.

LASTEN € 319.000 NADEEL

Thema Milieu € 190.000 lagere lasten
Inzameling en verwerking droge componenten € 262.000 lagere lasten.
Per 1 april 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met NedVang. Door de nieuwe overeenkomst In 2021 betalen we geen vergoeding meer voor het verwerken van het PMD (Plastic Metaal en Blik) afval. Dit zorgt er ook voor dat er aan de baten kant minder inkomsten zijn ontvangen.

Vanwege het feit dat we voor het product Riool en Afval 100% kostendekkend moeten zijn worden de stortingen in de egalisatievoorziening verwerkt.
Hierdoor wordt er i.p.v. begroot € 338.195, € 31.120 minder in de voorziening Riolering gestort vanwege de berekening kostendekkendheid.
Ook wordt er een storting t.o.v. begroting van € 90.000 gedaan vanwege de kostendekkendheid Afval.
Zie de berekening van de kostendekkendheid bij de Paragraaf 5.1 Lokale Heffingen.

ODWH € 50.000 lagere lasten
Door Covid-19 zijn er op de posten Toezicht en ondersteuning minder uren gemaakt. Bepaalde type controles konden niet worden uitgevoerd vanwege o.a. het sluiten van de horeca. Daarnaast zijn de controles op duurzaamheid bij bedrijven achter gebleven. In 2022 worden deze controles weer ingepast in het programma.

Beheer openbare ruimte € 509.000 hogere lasten
Het beheer- en beleidsplan Wegen is samen met 3 andere beheerplannen vastgesteld in het eerste kwartaal van 2021. Hier is veel ambtelijke capaciteit in gaan zitten. Door Covid-19 is de bewonersparticipatie lastiger. Hierdoor duurt de voorbereidingstijd van integrale projecten (waaronder wegen en verkeer) langer. De onttrekking uit de Reserve Wegen is hierdoor lager uitgevallen, wat voor een negatief resultaat zorgt.  

Kabels en leidingen € 195.000 hogere lasten
Doordat veel netwerken worden aangepast is er een toename in het herstraten van kabels en leidingen stroken. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente, op kosten van de netbeheerders (degeneratievergoeding). Hier staat een extra storting van € 256.000 in de voorziening vanuit de degeneratievergoeding tegenover. Begroot is € 108.000.  

Openbare verlichting € 118.000 hogere energiekosten
Afgelopen jaar zijn de gas- en energieprijzen exorbitant gestegen. Dit is ook terug te zien in de energiekosten die de gemeente draagt. Ondanks de verduurzaming van ons verlichtingsbestand (het meer toepassen van LED), zijn de kosten aanzienlijk gestegen.

Recreatieve voorzieningen € 35.000 lagere lasten
Alle werkzaamheden vanuit het beheerplan zijn uitgevoerd, maar tijdens de uitvoering is gebleken dat de uitvoeringskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat in sommige gevallen niet het gehele object moest worden vervangen, maar delen. Bij strand Zomer is de voorbereiding gedaan naar aanleiding van de zwemwaterkwaliteit. Door diverse omstandigheden is de uitvoering gepland in voorjaar 2022 in plaats van najaar 2021.

Lijkbezorging € 19.000 hogere lasten  
In 2021 zijn meer kosten gemaakt op het onderhoud van begraafplaatsen. Het beheerplan begraafplaatsen is inmiddels door de raad vastgesteld, waardoor komende jaren het uitvoeringsprogramma van het beheerplan kan worden gevolgd.

BATEN € 275.000 VOORDEEL

Thema Milieu € 233.000 lagere baten
Inzameling en verwerking rest-, gft en grof huis afval € 59.000 hogere baten.
Cyclus heeft het positieve financiële resultaat op de jaarrekening 2020 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Inzameling en verwerking droge componenten € 87.000 lagere baten
Zoals ook onder de lasten is toegelicht is per 1 april 2021 een nieuwe overeenkomst aangegaan met NedVang. Door de nieuwe overeenkomst betalen we geen vergoeding meer voor het verwerken van het PMD (Plastic Metaal en Blik) afval. Dit betekent ook dat we een lagere bijdrage krijgen van NedVang

Beheer openbare ruimte € 508.000 hogere baten
Wegen en verhardingen € 492.000 hogere baten
Doordat er veel meer onderhoud is uitgevoerd aan de netten van de kabels- en leidingenbeheerders dan in de voorgaande jaren, zijn er op de inkomsten in de vorm van 'leges' en 'degeneratiekosten' meer inkomsten gegenereerd. Hier staan wel meer kosten voor herstraten tegenover.

Nautisch Beheer € 17.000 hogere baten
In 2021 zijn er meer opbrengsten vanuit de vaarvergunningen gekomen dan begroot is. Dit komt door een sterkte toename van recreëren op de Nieuwkoopse plassen.   

Openbaar groen € 20.000 hogere baten
Een deel van de inkomsten vanuit de degeneratievergoeding wordt overgeheveld naar de productgroep Groen. Hiermee kan het groen dat is verwijderd vanwege de aanleg van kabels- en leidingen worden hersteld.

Vastgoed ruimtelijk beheer € 17.000 hogere baten
De niet begrootte verkoop van een stuk grond aan de Willem de Zwijgerlaan 5 in Nieuwkoop heeft € 19.000 opgebracht.

RESERVES € 244.000 lagere onttrekkingen
Vanuit de reserve GVVP is € 173.000 minder onttrokken dan begroot. Een drietal projecten uit het GVVP zijn niet afgerond in 2021. Het gaat om de volgende projecten:

Oversteek Papenbrug – Westkanaalweg
De oversteek is in beheer en in eigendom van de Provincie Zuid Holland. Als gemeente hebben wij de wens deze kruising te verbeteren, maar hiervoor diende wel afstemming met de provincie plaats te vinden over het ontwerp, de kosten en de uitvoering. Met name het tot overeenstemming komen van het ontwerp heeft veel tijd in beslag genomen. Na dit voortraject is de aanbestedingsprocedure gestart. De opdracht is aan een aannemer verstrekt, het verkeersplan wordt nu opgesteld. De uitvoeringsdatum is naar verwachting maart 2022.  

Ringdijk afwaarderen naar 60 km/uur
Afgelopen jaar zijn er veel projecten rondom de kanaalwegen uitgevoerd, onder andere de fietsstraat richting het IKC Ter Aar, de aanleg van de rotonde Aardamseweg / Westkanaalweg en het afwaarderen van de Westkanaalweg naar 50 km/uur. Omdat de focus in 2021 vooral hier op heeft gelegen zijn we nog niet toegekomen aan het afwaarderen van de Ringdijk. Dit wordt in 2022 opgepakt.

Aanpassen bewegwijzering Ter Aar
De bewegwijzering wordt aangepast door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD). Om de bewegwijzering aan te passen dient een bebordingsplan te worden opgesteld door de NBD. Het opstellen van dit plan is uitgelopen. Wij verwachten dit plan op korte termijn door de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBD) wordt uitgevoerd.

Infrastructuur € 55.000 lagere onttrekking
Dit komt doordat enkele projecten, waaronder de nieuwe rotonde in Ter Aar, goedkoper zijn uitgevallen. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager.

De volgende drie projecten zijn in 2021 opgestart, maar niet tot uitvoering gebracht:  
-   Reconstructie Langeraarseweg van dorpscentrum tot Vivero; Het project heeft vertraging

opgelopen door werkzaamheden aan het kabel en leiding tracé door de nutsbeheerders.

-   Reconstructie Venenbuurt; De voorbereiding van dit werk is opgepakt in 2021, en inmiddels is

de uitvoering gestart.

-   Groot onderhoud van de Gerberastraat; Het groot onderhoud van de Gerberastraat kon pas

worden gestart zodra de eerdere fasen van de werkzaamheden in de wijk de Kuil gereed

waren. Deze zijn in 2021 afgerond, en de werkzaamheden aan de Gerberastraat zijn inmiddels gestart.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31