Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Volgens artikel 16 van het BBV bevat de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste:

1.   een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de

programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
2.   een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3.   een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4.   een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5.   de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van

de grondzaken.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31