Home

Algemeen

Laten we starten om te zeggen dat óók 2021 wederom een lastig jaar is geweest. De crisis rondom Covid-19 zorgde in 2021 ervoor dat we zowel als samenleving als geheel, maar ook als gemeente en als gemeentelijke organisatie helaas nog steeds werden geconfronteerd met diverse verregaande maatregelen opgelegd vanuit de overheid. Maatregelen die zowel op het sociale, maatschappelijke als economische vlak impact hadden en soms vroegen om aanpassing in onze denk- en werkwijzen.
Ook voor de gemeenteraad en het college betekende de Covid-19 maatregelen dat werkprocessen steeds moesten worden aangepast. Dit was nodig om op een veilige manier het democratische besluitvormingsproces te kunnen voortzetten, inclusief de daarbij belangrijke openbaarheid van de raadsvergaderingen.

Heel 2021 was het uitgangspunt dat “zo veel mogelijk thuiswerken” de norm was. Als goed werkgever hebben we dat uitgevoerd, waarbij ook maatwerk werd geboden in situaties waarin thuiswerk knelpunten opleverde. De continuïteit van de dienstverlening aan onze inwoners was hierbij steeds een eerste prioriteit voor ons college.
Ondanks het lastige jaar hebben we onze gemeentelijke taken binnen de Covid-19 maatregelen met voorrang weten op te pakken en onze bijdragen geleverd aan belangrijke regionale inspanningen.

De idee om vanaf september 2021 onder de noemer “Nieuwkoop Herstelt” de samenleving te ondersteunen bij initiatieven en deze weer nieuwe energie te brengen konden we helaas niet volledig
realiseren. Juist omdat vanaf september 2021 de maatregelen weer steeds grotere beperkingen gaven konden initiatieven geen doorgang vinden. Een groot deel van het door de raad beschikbaar gestelde budget is daarom ook overgeheveld naar 2022. Dit in de hoop dat Covid-19 maatregelen verder zouden kunnen worden afgeschaald en initiatieven van “Nieuwkoop Herstelt” alsnog zouden kunnen worden gerealiseerd.

Hoewel minder dan in 2020 moeten we vaststellen dat productiviteit, bewaking van processen en voortgang van projecten hebben geleden onder de Covid-19 maatregelen. Hetzelfde bereiken kostte meer inspanning en voor nieuwe initiatieven was minder ruimte. Gelet op alles wat wel bereikt is en waarvan we ook uitgebreid verslag doen bij de programma’s willen wij toch spreken van een succesvol jaar. Een jaar dat een goede basis heeft gelegd voor 2022 en de verdere periode van de nieuwe gemeenteraad.

Een belangrijk politiek bestuurlijk vraagstuk in 2021 was de vraag hoe we uitvoering konden geven aan de breed gedragen politieke wens om de uitvoering van de woningbouwopgave te versnellen. Met de ambitieuze aanpak zoals beschreven in “Nieuwkoop Bouwt” hebben we een gedurfde en noodzakelijke keuze gemaakt om de ook in onze gemeente aanwezige woningnood aan te pakken. Het voorstel heeft brede steun in de raad zodat de uitvoering in de komende 4 jaar kan rekenen op steun vanuit de raad.

De jaarrekening 2021 sluit met een positief financieel resultaat van € 3.357.000. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van een klein aantal relatief grote incidentele voordelen. De grootste daarvan is het resultaat van de grondexploitaties. Dit jaar was dit € 1.791.000 positief. Het is belangrijk de kanttekening te plaatsen dat het positieve resultaat van de grondexploitaties zeker geen automatisme is. Het jaarlijkse resultaat hangt af van de programma’s van de grondexploitaties maar zeker ook van diverse andere factoren zoals bouwkosten en de doorlooptijd van juridische procedures.
De reguliere exploitatie, waarbij grondexploitaties buiten beschouwing worden gelaten, kende in 2021 een positief resultaat van € 1.566.000.

Naast de grondexploitaties zijn andere belangrijke verklaringen voor het positieve resultaat: hogere baten voor het Zwembad (€ 225.000), lagere lasten voor onze gebouwen in het sociaal domein (€ 215.000) en een hogere uitkering van het Rijk voor Regeling specifieke uitkering stimulering sport (€ 50.000). Ook in 2021 hebben wij daar waar mogelijk een beroep gedaan op rijksbijdragen waar de gemeente Nieuwkoop mogelijk aanspraak op kon maken. Het duurt vaak langere tijd voordat duidelijk is dat deze bijdrage ook wordt ontvangen. Het is dan soms ook lastig om al gedane uitgaven geheel te koppelen aan deze extra bijdragen. Verder hebben we een incidenteel voordeel van € 700.000 door bijdragen vanuit het Rijk voor de kosten van Covid-19.

In totaal een goed financieel resultaat, maar met die kanttekening dat een belangrijk deel daarvan incidenteel is.

Ook dit jaar willen we de kanttekening maken dat bij de Decembernota 2021 een relatief hoog bedrag werd overgeheveld naar 2022. Ook dit jaar weer in de verwachting dat in 2022 de Covid-19 maatregelen zouden afnemen en uitgestelde activiteiten zouden kunnen worden opgepakt. Zonder deze overheveling was in de exploitatie het totale resultaat nog positiever geweest. De wens om de uitgestelde activiteiten toch uit te voeren vraagt echter ook om het overgehevelde budget.

Met het jaar 2021 sluiten we, zoals gezegd, wederom een lastig en ook enigszins bijzonder jaar af. Ondanks dit stellen we wel vast dat we erin zijn geslaagd de dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners te blijven bieden zoals zij van ons gewend zijn. Daar mogen we zeker trots op zijn.

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Nicolette Caspers   Robbert-Jan van Duijn
secretaris   burgemeester

Begroting na wijziging 2021

Jaarrekening 2021

Verschil

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-23.599

25.733

2.133

-24.037

24.270

233

-438

-1.463

-1.901

Ruimtelijk beheer

-8.641

15.081

6.439

-8.672

15.400

6.728

-30

319

289

Sociaal domein

-7.363

30.076

22.713

-7.456

29.410

21.954

-93

-667

-759

Bestuur en dienstverlening

-1.066

7.016

5.950

-1.102

6.059

4.957

-36

-957

-993

Bedrijfsvoering

-421

9.051

8.630

-381

9.366

8.985

40

315

355

Algemene dekkingsmiddelen

-46.844

1.195

-45.649

-47.286

1.072

-46.213

-441

-123

-565

Totaal

-87.935

88.152

217

-88.934

85.577

-3.357

-999

-2.576

-3.574

In 2021 zijn er Covid-19 kosten gemaakt, in onderstaande tabel zijn deze kosten inzichtelijk per programma.

Bedragen x € 1.000 (een ‘min’-teken voor het bedrag is een voordeel)

Covid-19 kosten gemeente Nieuwkoop 2021

Kosten

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

X

Programma 2 Ruimtelijk beheer

126

Programma 3 Sociaal domein

411

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

35

Programma 5 Bedrijfsvoering

198

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

6

Totaal

776

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31