Home

Bijlagen

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Programma
           Taakveld

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

107

87

93

6

0.10 Mutaties reserves

641

769

913

143

3.1 Economische ontwikkeling

801

790

720

-70

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.680

4.059

7.582

3.523

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

65

65

60

-5

3.4 Economische promotie

190

165

154

-11

5.5 Cultureel erfgoed

23

23

23

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

87

87

62

-24

8.1 Ruimtelijke ordening

568

890

810

-80

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

11.583

16.798

12.176

-4.622

8.3 Wonen en bouwen

1.512

2.001

1.678

-323

Subtotaal

20.257

25.733

24.270

-1.463

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

693

650

650

-

2.1 Verkeer en vervoer

4.419

5.056

5.556

500

2.2 Parkeren

12

12

10

-2

2.3 Recreatieve havens

-

-

-

-

2.4 Economische havens en waterweg

424

424

416

-8

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.417

2.632

2.633

1

6.3 inkomensregelingen

1

1

1

-

7.2 Riolering

1.738

1.885

1.828

-58

7.3 Afval

3.319

3.345

3.268

-77

7.4 Milieubeheer

912

929

874

-55

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

145

145

164

19

Subtotaal

14.080

15.081

15.400

319

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-

-

25

25

1.2 Openbare orde en veiligheid

40

40

43

3

4.2 Onderwijshuisvesting

1.132

1.391

1.384

-7

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.595

1.574

1.503

-70

5.2 Sportaccommodaties

2.739

2.893

2.668

-225

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

121

333

121

-211

5.4 Musea

77

78

73

-5

5.5 Cultureel erfgoed

196

202

156

-47

5.6 Media

525

511

506

-5

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.494

4.550

4.513

-36

6.3 inkomensregelingen

5.158

6.109

6.007

-101

6.4 Begeleide participatie

82

82

105

23

6.5 Arbeidsparticipatie

745

715

752

37

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.484

3.507

3.536

29

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.130

5.730

5.670

-60

7.1 Volksgezondheid

2.235

2.362

2.346

-16

Subtotaal

27.753

30.076

29.410

-667

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

1.738

2.670

1.814

-856

0.2 Burgerzaken

1.664

2.201

2.096

-105

0.10 Mutaties reserves

-

-40

-40

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.775

1.620

1.617

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

549

565

573

8

Subtotaal

5.726

7.016

6.059

-957

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

8.436

9.051

9.366

315

Subtotaal

8.436

9.051

9.366

315

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten

211

302

220

-82

0.5 Treasury

105

105

58

-47

0.61 OZB woningen

283

289

290

1

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

5

5

0.10 Mutaties reserves

500

500

500

-

0.11 Resultaat van de rekening van

-29

-217

-

217

Subtotaal

1.070

978

1.072

94

TOTAAL

77.322

87.935

85.577

-2.358

Baten

Programma
           Taakveld

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-74

-52

-48

3

0.64 Belastingen overig

-32

-32

-31

1

0.10 Mutaties reserves

-364

-1.296

-995

301

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.680

-4.059

-7.582

-3.523

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-39

-39

-41

-2

8.1 Ruimtelijke ordening

-56

-66

-77

-11

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-11.798

-16.752

-13.795

2.957

8.3 Wonen en bouwen

-1.182

-1.305

-1.468

-163

Subtotaal

-18.225

-23.599

-24.037

-438

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

-74

-686

-444

242

2.1 Verkeer en vervoer

-610

-610

-1.114

-504

2.2 Parkeren

-24

-24

-26

-2

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-6

-

2.4 Economische havens en waterweg

-73

-73

-89

-17

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-30

-114

-107

8

7.2 Riolering

-2.622

-2.867

-2.688

179

7.3 Afval

-4.160

-4.100

-4.046

54

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-161

-161

-151

10

Subtotaal

-7.760

-8.641

-8.672

-30

3 Sociaal domein

0.1 Bestuur

-

-4

-4

-

0.2 Burgerzaken

-

-

-10

-10

0.10 Mutaties reserves

-853

-1.158

-916

242

4.2 Onderwijshuisvesting

-39

-41

-65

-24

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-279

-365

-305

60

5.2 Sportaccommodaties

-1.111

-1.016

-1.291

-276

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-14

-

-

-

5.4 Musea

-36

-

-

-

5.6 Media

-

-73

-35

38

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-145

-202

-198

4

6.3 inkomensregelingen

-3.574

-4.393

-4.512

-119

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-2

-2

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-111

-111

-118

-7

Subtotaal

-6.162

-7.363

-7.456

-93

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

-

-65

-65

-

0.2 Burgerzaken

-241

-241

-397

-156

0.10 Mutaties reserves

-

-750

-624

126

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-65

-

-

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-16

-6

Subtotaal

-316

-1.066

-1.102

-36

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-338

-218

-193

25

0.10 Mutaties reserves

-82

-203

-188

15

Subtotaal

-420

-421

-381

40

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-485

-533

-567

-34

0.61 OZB woningen

-6.823

-6.903

-6.969

-66

0.62 OZB niet-woningen

-1.274

-1.269

-1.294

-26

0.64 Belastingen overig

-561

-561

-562

-1

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.148

-37.453

-37.751

-299

3.4 Economische promotie

-151

-126

-142

-17

Subtotaal

-44.442

-46.844

-47.286

-441

TOTAAL

-77.325

-87.935

-88.934

-999

Saldo

Programma
           Taakveld

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33

35

45

10

0.64 Belastingen overig

-32

-32

-31

1

0.10 Mutaties reserves

277

-527

-82

445

3.1 Economische ontwikkeling

801

790

720

-70

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

26

26

19

-7

3.4 Economische promotie

190

165

154

-11

5.5 Cultureel erfgoed

23

23

23

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

87

87

62

-24

8.1 Ruimtelijke ordening

512

824

733

-91

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-215

46

-1.620

-1.666

8.3 Wonen en bouwen

330

696

210

-486

Subtotaal

2.032

2.133

233

-1.901

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

619

-37

205

242

2.1 Verkeer en vervoer

3.809

4.447

4.443

-4

2.2 Parkeren

-12

-12

-15

-3

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-7

-1

2.4 Economische havens en waterweg

351

351

326

-25

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.386

2.518

2.527

9

6.3 inkomensregelingen

1

1

1

-

7.2 Riolering

-884

-981

-860

121

7.3 Afval

-841

-755

-778

-23

7.4 Milieubeheer

912

929

874

-55

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-16

-16

13

28

Subtotaal

6.319

6.439

6.728

289

3 Sociaal domein

0.1 Bestuur

-

-4

-4

-

0.2 Burgerzaken

-

-

-10

-10

0.10 Mutaties reserves

-853

-1.158

-891

267

1.2 Openbare orde en veiligheid

40

40

43

3

4.2 Onderwijshuisvesting

1.093

1.349

1.319

-31

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.316

1.208

1.199

-10

5.2 Sportaccommodaties

1.628

1.877

1.376

-501

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

107

333

121

-211

5.4 Musea

41

78

73

-5

5.5 Cultureel erfgoed

196

202

156

-47

5.6 Media

525

438

471

33

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.349

4.348

4.316

-32

6.3 inkomensregelingen

1.585

1.716

1.495

-220

6.4 Begeleide participatie

82

82

105

23

6.5 Arbeidsparticipatie

745

715

750

35

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.373

3.396

3.418

22

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.130

5.730

5.670

-60

7.1 Volksgezondheid

2.235

2.362

2.346

-16

Subtotaal

21.592

22.713

21.954

-759

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

1.738

2.605

1.748

-857

0.2 Burgerzaken

1.423

1.960

1.699

-261

0.10 Mutaties reserves

-

-790

-664

126

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.710

1.620

1.617

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

538

555

557

2

Subtotaal

5.409

5.950

4.957

-993

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

8.098

8.833

9.173

340

0.10 Mutaties reserves

-82

-203

-188

15

Subtotaal

8.016

8.630

8.985

355

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten

211

302

220

-82

0.5 Treasury

-380

-428

-509

-81

0.61 OZB woningen

-6.540

-6.614

-6.680

-65

0.62 OZB niet-woningen

-1.274

-1.269

-1.294

-26

0.64 Belastingen overig

-561

-561

-562

-1

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.148

-37.453

-37.751

-299

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

5

5

0.10 Mutaties reserves

500

500

500

-

0.11 Resultaat van de rekening van

-29

-217

-

217

3.4 Economische promotie

-151

-126

-142

-17

Subtotaal

-43.372

-45.866

-46.213

-347

TOTAAL

-4

-

-3.357

-3.357

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

211

302

220

-82

0.1 Bestuur

1.738

2.670

1.814

-856

0.2 Burgerzaken

1.664

2.201

2.096

-105

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

107

87

93

6

0.4 Overhead

8.436

9.051

9.366

315

0.5 Treasury

105

105

58

-47

0.61 OZB woningen

283

289

290

1

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

5

5

0.10 Mutaties reserves

1.834

1.879

2.047

168

0.11 Resultaat van de rekening van

-29

-217

-

217

Subtotaal

14.349

16.366

15.988

-378

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.775

1.620

1.617

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

589

605

616

11

Subtotaal

2.364

2.225

2.233

8

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

4.419

5.056

5.556

500

2.2 Parkeren

12

12

10

-2

2.3 Recreatieve havens

-

-

-

-

2.4 Economische havens en waterweg

424

424

416

-8

Subtotaal

4.855

5.493

5.982

489

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

801

790

720

-70

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.680

4.059

7.582

3.523

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

65

65

60

-5

3.4 Economische promotie

190

165

154

-11

Subtotaal

5.736

5.079

8.516

3.437

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.132

1.391

1.384

-7

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.595

1.574

1.503

-70

Subtotaal

2.727

2.964

2.888

-77

5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

2.739

2.893

2.668

-225

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

121

333

121

-211

5.4 Musea

77

78

73

-5

5.5 Cultureel erfgoed

219

225

179

-46

5.6 Media

525

511

506

-5

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.503

2.719

2.696

-23

Subtotaal

6.184

6.759

6.242

-517

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.494

4.550

4.513

-36

6.3 inkomensregelingen

5.159

6.110

6.008

-101

6.4 Begeleide participatie

82

82

105

23

6.5 Arbeidsparticipatie

745

715

752

37

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.484

3.507

3.536

29

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.130

5.730

5.670

-60

Subtotaal

19.094

20.693

20.585

-108

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

2.235

2.362

2.346

-16

7.2 Riolering

1.738

1.885

1.828

-58

7.3 Afval

3.319

3.345

3.268

-77

7.4 Milieubeheer

912

929

874

-55

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

145

145

164

19

Subtotaal

8.349

8.668

8.480

-187

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

8.1 Ruimtelijke ordening

568

890

810

-80

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

11.583

16.798

12.176

-4.622

8.3 Wonen en bouwen

1.512

2.001

1.678

-323

Subtotaal

13.663

19.689

14.663

-5.025

TOTAAL

77.321

87.935

85.577

-2.358

Baten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

-

-69

-70

-1

0.2 Burgerzaken

-241

-241

-407

-166

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-74

-52

-48

3

0.4 Overhead

-338

-218

-193

25

0.5 Treasury

-485

-533

-567

-34

0.61 OZB woningen

-6.823

-6.903

-6.969

-66

0.62 OZB niet-woningen

-1.274

-1.269

-1.294

-26

0.64 Belastingen overig

-593

-593

-593

-

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.148

-37.453

-37.751

-299

0.10 Mutaties reserves

-1.373

-4.093

-3.167

926

Subtotaal

-46.349

-51.424

-51.060

364

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-65

-

-

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-16

-6

Subtotaal

-75

-10

-16

-6

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

-610

-610

-1.114

-504

2.2 Parkeren

-24

-24

-26

-2

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-6

-

2.4 Economische havens en waterweg

-73

-73

-89

-17

Subtotaal

-713

-712

-1.235

-522

3 Economie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.680

-4.059

-7.582

-3.523

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-39

-39

-41

-2

3.4 Economische promotie

-151

-126

-142

-17

Subtotaal

-4.870

-4.223

-7.765

-3.542

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-39

-41

-65

-24

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-279

-365

-305

60

Subtotaal

-318

-407

-370

36

5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

-1.111

-1.016

-1.291

-276

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-14

-

-

-

5.4 Musea

-36

-

-

-

5.6 Media

-

-73

-35

38

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-30

-114

-107

8

Subtotaal

-1.191

-1.203

-1.433

-230

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-145

-202

-198

4

6.3 inkomensregelingen

-3.574

-4.393

-4.512

-119

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-2

-2

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-111

-111

-118

-7

Subtotaal

-3.830

-4.706

-4.829

-123

7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

-2.622

-2.867

-2.688

179

7.3 Afval

-4.160

-4.100

-4.046

54

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-161

-161

-151

10

Subtotaal

-6.943

-7.128

-6.885

242

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

8.1 Ruimtelijke ordening

-56

-66

-77

-11

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-11.798

-16.752

-13.795

2.957

8.3 Wonen en bouwen

-1.182

-1.305

-1.468

-163

Subtotaal

-13.036

-18.122

-15.340

2.782

TOTAAL

-77.325

-87.935

-88.934

-999

Saldo

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

211

302

220

-82

0.1 Bestuur

1.738

2.601

1.744

-857

0.2 Burgerzaken

1.423

1.960

1.689

-271

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33

35

45

10

0.4 Overhead

8.098

8.833

9.173

340

0.5 Treasury

-380

-428

-509

-81

0.61 OZB woningen

-6.540

-6.614

-6.680

-65

0.62 OZB niet-woningen

-1.274

-1.269

-1.294

-26

0.64 Belastingen overig

-593

-593

-593

-

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.148

-37.453

-37.751

-299

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

5

5

0.10 Mutaties reserves

462

-2.214

-1.120

1.094

0.11 Resultaat van de rekening van

-29

-217

-

217

Subtotaal

-31.999

-35.058

-35.072

-14

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.710

1.620

1.617

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

579

595

600

5

Subtotaal

2.289

2.215

2.217

2

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

3.809

4.447

4.443

-4

2.2 Parkeren

-12

-12

-15

-3

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-7

-1

2.4 Economische havens en waterweg

351

351

326

-25

Subtotaal

4.142

4.780

4.747

-33

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

801

790

720

-70

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

26

26

19

-7

3.4 Economische promotie

40

40

12

-28

Subtotaal

867

856

750

-105

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.093

1.349

1.319

-31

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.316

1.208

1.199

-10

Subtotaal

2.409

2.558

2.517

-40

5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

1.628

1.877

1.376

-501

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

107

333

121

-211

5.4 Musea

41

78

73

-5

5.5 Cultureel erfgoed

219

225

179

-46

5.6 Media

525

438

471

33

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.473

2.605

2.589

-16

Subtotaal

4.993

5.556

4.809

-747

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.349

4.348

4.316

-32

6.3 inkomensregelingen

1.586

1.717

1.496

-220

6.4 Begeleide participatie

82

82

105

23

6.5 Arbeidsparticipatie

745

715

750

35

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.373

3.396

3.418

22

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.130

5.730

5.670

-60

Subtotaal

15.265

15.987

15.756

-231

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

2.235

2.362

2.346

-16

7.2 Riolering

-884

-981

-860

121

7.3 Afval

-841

-755

-778

-23

7.4 Milieubeheer

912

929

874

-55

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-16

-16

13

28

Subtotaal

1.406

1.540

1.595

55

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

8.1 Ruimtelijke ordening

512

824

733

-91

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-215

46

-1.620

-1.666

8.3 Wonen en bouwen

330

696

210

-486

Subtotaal

627

1.567

-677

-2.243

TOTAAL

-1

-

-3.357

-3.357

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31