Programmaverantwoording

Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma bestaat uit één thema:

- Thema Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Een groot deel van de activiteiten van de gemeente wordt bekostigd (gedekt) uit zogenaamde Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen waaraan niet bij voorbaat een specifiek bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend.

Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent twee belangrijke hoofddoelstellingen. De eerste is de zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen. Doen we niet aan een zorgvuldige planning en control, dan kunnen we in financiële problemen komen en dat willen we vermijden. De tweede doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk.

Samenwerking verbonden partijen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

Oasen NV, Alliander NV, Bank Nederlandse gemeenten NV
Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen

Lasten

Begroot € 977.965
Gerealiseerd € 1.072.114
Afwijking € 123.198
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31