Home

Bijlagen

4.a Rapportage provincie

Financiën 

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025

U kunt voor deze informatie gebruik maken van het IBT dashboard waarin wij de uitkomst van het financieel toezicht in januari 2022 zullen publiceren.

De begroting 2022 voldoet aan de kaders voor repressief toezicht. Het oordeel is oranje omdat het jaar 2022 maar structureel sluitend is met € 24.000,-. Vanaf 2023 laat de meerjarenbegroting structurele tekorten zien. Dit betekent dat voor een deel van de structurele lasten in de jaren 2023 t/m 2025 nog structurele dekking gevonden moet worden.

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

 ja

Ruimtelijke ordening

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Voor 2021 geldt nog deze 'oude' indicator. Im 2022 wordt gekeken of de gemeente over grondgebied-dekkende bestemmingsplannen beschikt en of deze voldoen aan de Omgefingsverordening.
(zie Uitvoringsprogramma IBT 2022)

Onze bestemmingsplannen zijn in overeenstemming met de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

nee

Omgevingsrecht

TOELICHTING

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een actueele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is binnen trwee maanden na vaststelling ervan hierover geïnformeerd.

Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021  door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd.

De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021 geínforemeerd.

De termijnen in deze indicator zijn vooruitlopend op het Uitvoeringsprogramma 2022 versoepeld. De provincie is bezig met een 'nulmeting'. De uitkomsten worden uiterlijk in februari op het IBT-dashboard gepubliceerd. U kunt desgewenst gebruik maken van deze gegevens.

Voor de milieutaken stelt de ODWH de uitvoerings- en handhavingsstrategie vast. De OWDH volgt daarbij de Landelijke HandhavingsStrategie.

De uitvoerings- en handhavingsstrategie voor bouw- en woningtoezicht maakt onderdeel uit van de Beleidsnota Veiligheid en Handhaving. Deze beleidsnota loopt synchroon aan de raadsperiode, nu nog 2018-2021.

Door het accent op de corona-crisis is er ook voor 2021 geen Uitvoeringsprogramma meer gemaakt. In het kader van de nieuwe 0-meting heeft de provincie intussen  aanbevolen die cyclus voor 2023 weer op te pakken.

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

Ja. De wettelijke verplichting van de beleidscyclus, van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de rapportage is juist instrument voor sturing door en verantwoording aan de raad.

Monumentenzorg

TOELICHTING

De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.

Wij zijn aangesloten bij de centrale erfgoedcommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land. Zij hebben alle benodigde deskundigheid in huis en de continuïteit is gewaarborgd. Deze commissie is aangevuld met een burger lid om de lokale kennis te borgen

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

 nee

Archief- en informatiebeheer

Het KPI verslag Archief- en informatiebeheer zal, net als in 2021, via het college naar de Raad gestuurd worden.

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde.

In afwachting van B&W besluit

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

 nee

Huisvesting Vergunninghouders

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

De provincie beschikt over deze gegevens. U wordt hierover per brief geÍnformereerd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het IBT-deshboard. U kunt van de gegevens in de brief en het IBT-dashboard gebruik maken voor uw rapportage.

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari 2021

Achterstand: 3

Fase interventieladder op 1 januari 2021

 Signaleren, informatie opvragen

Taakstelling eerste halfjaar 2021

 23

In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders

 16

Voorsprong/achterstand per 1 juli 2021 
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achterstand:8

Fase interventieladder op 1 juli 2021

afspraken over acties, termijnen en vervolg

Taakstelling tweede halfjaar 2021

 18

In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders

 19

Voorsprong/achterstand per 31 december 2021
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achterstand:7

Fase interventieladder op 31 december 2021

 Afspraken over acties, termijnen en vervolg

Toelichting

Een dubbele taakstelling in 2021, weinig doorstroming in sociale huurwoningen, renovatie van gezinswoningen die te lang duurde (door gebrek aan aannemers) en een tekort aan eenpersoons appartementen zorgde ervoor dat de taakstelling niet werd behaald

Is er reden voor extra aandacht?

ja

 In goed overleg met de woningcoöperaties wordt er alles aan gedaan om de taakstelling te halen. Er komt een pilot verkamering. Ook zijn er de units in Zevenhoven als tussenvoorziening. De provincie schaalt om die reden per 1 januari 2022 nog niet op de interventieladder. Per 1 juli 2022 moet de achterstand zijn weggewerkt.

4.b Rapportage eigen beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

TOELICHTING

De gemeente voldoet sinds 25 mei 2018 aan de minimale eisen van de AVG. Onze functionaris gegevensbescherming (FG) heeft zijn jaarverslag  met zijn bevindingen over 2021 aan ons gestuurd en toegelicht.   

Uit het jaarverslag van de FG over 2021 blijkt dat we het afgelopen jaar “stappen vooruit” hebben gezet. Maar er nog niet zijn.

Sinds 1 mei 2020 hebben we gezamenlijk met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Waddinxveen een FG.

Het jaarverslag van de FG zal via de lijst van ingekomen stukken aan uw raad kenbaar worden gemaakt. Naar aanleiding van het jaarverslag laten wij een werkprogramma 2022 (met een doorloop/doorkijk naar de volgende jaren) opstellen van uit te voeren werkzaamheden en (prioritering van te nemen) acties. Op basis van de aanbevelingen van de FG. Dit werkprogramma zullen wij u gelijktijdig met het jaarverslag doen toekomen.

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

 nee

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31