Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Nr

Programma

Jaarrekening

Specificatie

Bedrag

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidentele lasten

€ 17.349

Kosten Paradijsweg Natte Kant

37

Structuur en Ruimtelijke visies

116

Kosten ontwikkeling en implementatie omgevingswet

71

Kosten grondexploitaties en Vastgoed

16.682

Kosten ondernemerfonds (wordt gedekt uit extra verhoging OZB-niet-woningen)

250

Duurzaamheidsactiviteiten

111

Kosten centrummanager en detailhandel

59

Wonen

18

Overige Bedrijvigheid - Leader projecten

5

Totaal

17.349

Incidentele baten

€ -17.291

Inkomsten grondexploitaites en Vastgoed

-17.291

Totaal

-17.291

Toevoeging reserves

€ 913

Storting reserve egalisatie baten omgevingsvergunningen

486

Storting reserve winstneming grexen

205

Storting reserve onvoorziene kosten grondexploitaties

222

Totaal

913

Onttrekking reserves

€ -1.002

Onttrekking reserve duurzaamheid - duurzaamheidsprogramma

-166

Onttrekking reserve duurzaamheid - Energieakkoord HR

-28

Onttrekking reserve duurzaamheid - kapitaallasten Warmtenet Schoterhoek II

-30

Onttrekking reserve monumentenzorg voor harmonisatie

Onttrekking reserve storting voorziening onderhoud gebouwen

-50

Vrijval reserve tussentijdse winstneming na afsluiting Land van Koppen

-205

Onttrekking onvoorziene kosten grexen nav actualisatie

-229

Onttrekking reserve economie en toerisme - nota recreatie en toerisme/bevordering toerisme

-54

Onttrekking alg.res. regionale woonagenda

-17

Onttrekking reserve omgevingsvisie

-31

Onttrekking alg.res. ruimtel.visie en centrumplan NK + afronden centrumplan TA

-26

Onttrekking reserve implementatie omgevingswet

-35

Onttrekking alg.res. inhuur personeel + implementatie software omgevingswet

-51

Onttrekking reserve economie en toerisme - nota recreatie en toerisme/bevordering toerisme

Onttrekking alg.res. vouchers

-43

Onttrekking reserve economie en toerisme - ruimtelijke visie en centrumplan NK + uitvoering economische agenda

-54

Onttrekking alg.res. Leader projecten

-5

Diverse budgetoverhevelingen

59

Totaal

-965

2

Ruimtelijk beheer

Incidentele lasten

€ 569

Kosten voor het uitvoeren GVVP

278

Kosten voor speeltuin De Zudde

115

Kosten voor beweegplekken

73

Kosten voor recreatieve voorzieningen

65

Diverse onderhoudskosten wegen

19

Diverse kosten verkeersonderzoeken

19

Totaal

569

Incidentele baten

€ -49

Opbrengst verkoop snippergroen

-49

Totaal

-49

Onttrekking reserves

€ -442

Onttrekking algemene reserve voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP)

-319

Onttrekking reserve recreatieve voorzieningen (overheveling)

-14

Onttrekking reserve speelvoorzieningen (overheveling)

-109

Totaal

-442

3

Sociaal domein

Incidentele lasten

€ 2.070

Hogere kosten werk en inkomen (TONK Covid-19)

64

Hogere kosten werk en inkomen (TOZO Covid-19)

1.869

Hogere kosten Onderst.maatsch.org. Covid-19

14

Hogere kosten Onderwijshuisvesting, ov last

90

Hogere kosten statushouders

33

Totaal

2.070

Incidentele baten

€ -2.219

Subsidies en bijdragen werk en inkomen (TOZO Covid-19)

-1.949

Subsidies en bijdragen voor toeslagenaffaire

-10

Subsidies en bijdragen voor sportaccomodaties (Covid-19)

-47

Subsidies en bijdragen voor zwembad (Covid-19)

-213

Totaal

-2.219

Toevoeging reserves

€ 25

Toevoeging monumentenzorg

25

Totaal

25

Onttrekking reserves

€ -551

Ontrekking reserve sociaal domein voor Cardea

-100

Ontrekking reserve sociaal domein voor Holland Rijnland

-363

Ontrekking algemene reserve voor Subsidie TV Nieuwveen

-26

Ontrekking algemene reserve voor uitvoering Sportakkoord

-18

Ontrekking algemene reserve voor onderwijshuisvesting

-60

Ontrekking algemene reserve i.v.m. budgetoverheveling

32

Ontrekking algemene reserve huisvestiging statushouders

-16

Totaal

-551

4

Bestuur en dienstverlening

Incidentele lasten

€ 621

Kosten implementatie zaakgericht werken

295

Hogere kosten in verband met Covid-19

90

Kosten voor Burgerzaken

177

Kosten huisvesting brandweer

25

Kosten voor de digitale handtekening

23

Kosten voor Samenlevingsinitiatieven

11

Totaal

621

Toevoeging reserves

€ -40

Storting algemene reserve voor verkiezingen (overheveling)

-40

Totaal

-40

Onttrekking reserves

€ -624

Onttrekking algemene reserve voor digitale handtekening

-23

Onttrekking algemene reserve voor steunfonds Covid-19

-499

Onttrekking algemene reserve voor Vernieuwing Website

-40

Onttrekking algemene reserve voor Stemapp

-21

Onttrekking algemene reserve voor zaakgericht werken

-41

Totaal

-624

5

Bedrijfsvoering

Incidentele lasten

€ 712

Hogere personele kosten, met name inhuur derden

712

Totaal

712

Incidentele baten

€ 20

UWV Bijdragen

20

Totaal

20

Onttrekking reserves

€ -124

Onttrekking reserve frictiekosten

-124

Totaal

-124

6

Algemene Dekkingsmiddelen

Incidentele lasten

€ -385

Rentetoerekening grexen

-385

Totaal

-385

Incidentele baten

€ -535

Precariobelasting 1e kw 2021

-535

Totaal

-535

Toevoeging reserves

€ 500

Storting reserve duurzaamheid voor energietransitie

500

Totaal

500

Totaal

€ -484

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31