Jaarrekening

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

31 december 2020

31 december 2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

362

1.408

Agio op obligaties

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

362

1.408

Materiële vaste activa

70.989

86.018

- Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

334

334

- overige investeringen met een economisch nut

64.176

77.976

- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut

6.479

7.708

Financiële vaste activa

1.926

4.878

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

411

411

- Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

0

0

- obligatieportefeuille

0

0

- overige langlopende leningen u/g

1.515

4.467

Totaal vaste activa

73.277

92.304

Vlottende activa

Voorraden

17.446

6.948

- Grond- en hulpstoffen:

- overige voorraden

5

2

- niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

49.255

37.828

- af: voorzieningen grondexploitaties

-31.814

-30.882

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

10.436

22.073

- Vorderingen op openbare lichamen

180

292

- Belastingdienst

4.486

4.947

- Rekening-courant Rijk

3.999

15.460

- Overige vorderingen

1.771

1.374

- Overige uitzettingen

0

Liquide middelen

312

318

- Kas, bank- en girosaldi

312

318

Overlopende activa

3.556

1.731

Totaal vlottende activa

31.750

31.070

Totaal-generaal

105.027

123.374

Passiva

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

31 december 2020

31 december 2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

56.827

59.048

- Algemene reserve

23.090

21.894

- Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserves

32.824

33.797

- Nog te bestemmen resultaat

913

3.357

Voorzieningen

21.864

23.154

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.502

3.028

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

10.875

12.242

- Voorzieningen van derden verkregen middelen

7.487

7.884

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

14.246

32.477

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken

14.236

32.467

- Waarborgsommen

10

10

Totaal vaste passiva

92.937

114.679

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

5.569

4.249

- Kasgeldleningen

0

0

- Pensioenfonds

0

0

- Overige schulden

5.569

4.249

Overlopende passiva

6.521

4.446

Totaal vlottende passiva

12.090

8.695

Totaal generaal

105.027

123.374

Gewaarborgde geldleningen

38.186

33.099

*

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31